Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 41 | 2 | 153-174

Article title

Effective Access to Defence Counsel in the Judicial Stage of Polish Criminal Proceedings in the Scope of Directives 2013/48/EU and 2016/1919/EU

Content

Title variants

EN
Effective Access to Defence Counsel in the Judicial Stage of Polish Criminal Proceedings in the Scope of Directives 2013/48/EU and 2016/1919/EU

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł analizuje niektóre przepisy polskiego Kodeksu postępowania karnego dotyczące prawa oskarżonego do dostępu do obrońcy, ograniczonego do etapu postępowania przed sądem, w kontekście przepisów dwóch aktów prawnych UE dotyczących tej kwestii: Dyrektywy 2013/48/UE i Dyrektywy 2016/1919/UE. Przepisy polskiego k.p.k. co do zasady spełniają standard Dyrektywy 2013/48. Pewien problem może wystąpić w sytuacji, gdy wyznaczony jest obrońca z urzędu, a sąd zdecyduje się prowadzić postępowanie pod jego nieobecność. Nawet co do tej kwestii przepisy dają możliwość procedowania zgodnie ze standardem unijnym. Jeśli chodzi o wymogi wynikające z Dyrektywy 2016/1919, polskie przepisy dotyczące etapu postępowania sądowego spełniają normę unijną nawet w poziomie wyższym, niż minimalny. Jedyny znaczący problem może wynikać z obowiązku złożenia wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu w wściśle określonym terminie, nadal jednak dzięki konkretnym rozwiązaniom gwarancyjnym przewidzianym w polskim k.p.k. standard Dyrektywy 2016/1919 jest zachowany.
EN
The article analyses certain regulations of the Polish Code of Criminal Procedure regarding the right of the accused to access to a defence counsel, limited to the stage of proceedings before a court, in the context of the provisions of two EU legal acts regarding this issue: Directive 2013/48/EU and Directive 2016/1919/EU. The provisions of the Polish CCP give the opportunity to maintain the standard of Directive 2013/48. However the problem may occure when there is an ex officio defense counsel appointed and the court would decide to proceed in his/her absence. As for the standard arising from Directive 2016/1919, Polish provisions regarding the stage of judicial proceedings meet the European standard to an even higher than minimum level. The only significant problem may arise from the obligation to submit an application for the appointment of an ex officio defence counsel within a specified period, but still thanks to specific solutions provided in Polish CCP, the standard of 2016 Directive is implemented.

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

153-174

Physical description

Dates

published
2020-06-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_recl_6429
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.