Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 95-110

Article title

Dominująca rola Egiptu w procesie kształtowania nacjonalizmu arabskiego w XIX wieku oraz w I połowie XX wieku

Content

Title variants

EN
The dominant role of Egypt in the process of shaping Arab nationalism in the nineteenh century and the first half of twentieth century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pozornie sprzeczne, wzajemnie wykluczające się idee arabskiego nacjonalizmu oraz panarabizmu, w okresie dwudziestolecia wojennego występowały symultanicznie i stanowiły podwójny opór względem rosnącej na świecie dominacji państw Zachodu (Płanowski 2006: 252). Kiedy już w trakcie światowego konfliktu na konferencjach w Jał­cie, Teheranie i Poczdamie przygotowywano grunt pod utworzenie nowego ładu w re­lacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, państwami Europy Zachodniej oraz ZSRR, w państwach arabskich dojrzewała koncepcja utworzenia dużej, wspólnej organizacji panarabskiej, realizującej ich partykularne interesy gospodarcze i polityczne. Drogą roz­mów multilateralnych wypracowano model współpracy międzynarodowej o nazwie Liga Państw Arabskich, a od pierwszych dni istnienia owej organizacji szczególne miejsce zajęła w niej Arabska Republika Egiptu. Dokonując analizy systemowej i historycznej, w niniejszej publikacji zwrócono uwagę na działania, jakie podjął Egipt, które przyczyniły się do zrodzenia arabskiego nacjonalizmu. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytania, dlaczego to właśnie Egipt – potocznie nazywany krajem faraonów – odegrał tak znaczącą rolę w krzewieniu idei panarabizmu w drugiej połowie XX w., jakie zastosował środki, aby zachować względną niezależność polityczną i gospodarczą w okresie kolonializmu, a także w jaki sposób przyczynił się do powstania Ligi Państw Arabskich i jakie zajął w niej miejsce.    
EN
Seemingly contradictory, mutually exclusive ideas of Arab nationalism and pan-Arabism occurred simultaneously during the twenty years of the war and consti­tuted a double resistance to the growing domination of Western countries in the world (Płanowski 2006: 252). Once during the world conflict conference in Yalta, Tehran and in Potsdam, the ground for a new order in relations between the United States, Western European countries and the USSR was being prepared, in the Arab leadership the concept of a common organization, a common pan-Arab organization, pursuing their particular economic and political interests was developing. A model of cooperation called the League of Arab States was developed through the place of multilateral talks, from the first days of the existence of this organization of specific work in the Arab Republic of Egypt. In carry­ing out a systemic and historical analysis, unexpected attention was drawn to the action taken by Egypt that contributed to the birth of Arab nationalism attempt was also made to answer the questions why Egypt – known as the land of the pharaohs – played such a significant role in promoting the idea of pan-Arabism in the second half of the 20th cen­tury, as it used measures to release relative political and economic independence during the colonial period, as well as Relevant materials for the formation of the League of Arab States and what place it took in it.

Year

Issue

2

Pages

95-110

Physical description

Dates

published
2020-12-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sanp_10740
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.