Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 9-31

Article title

Muzułmańskie mocarstwa regionalne wobec konfliktu czeczeńskiego

Authors

Content

Title variants

DE
...
EN
Muslim regional powers and the Chechen-Russian conflict
RU
...

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych wo­jen rosyjsko-czeczeńskich, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych muzułmańskich mocarstw regionalnych (Iranu, Turcji i Arabii Saudyjskiej). Problem rozpatrzono nie tylko jako konflikt wewnętrzny Federacji Rosyjskiej z wchodzącą w jej skład autonomicz­ną Republiką Czeczenii, lecz także taki, w który ingerowały podmioty zewnętrzne wraz z ukazaniem zakresu i rodzajów środków oddziaływania, którymi posługiwały się w czasie trwania omawianych wydarzeń, jak również cele, które próbowały osiągnąć. Autorka po­deszła do tematu odmiennie, niż jest on ujęty w przeważającej części publikacji zarówno polskich, jak i zagranicznych. Podczas pracy nad artykułem przyjęto jako perspektywę teoretyczną w badaniu stosun­ków międzynarodowych realizm w nurcie realizmu defensywnego i zastosowano adekwatne dla niego podejście metodologiczne. Kluczową metodą wykorzystaną w artykule była analiza źródeł drukowanych i elektronicznych w formie tekstowej. Do opisu mnogości i zróżnicowania przyczyn uczestnictwa wybranych podmiotów politycznych w konflik­cie rosyjsko-czeczeńskim zastosowano także metodę porównawczą wraz z ujęciem histo­rycznym.  
EN
The article aims to present the international conditions of the Russian-Chechen wars, with particular emphasis on selected Muslim regional powers (Iran, Turkey and Saudi Arabia). The problem was considered not only as an internal conflict of the Russian Federation with the autonomous Republic of Chechnya, which is a part of it but one that was interfered by external entities, showing the scope and types of influence that they used during the events, as well as the goals they tried to achieve. The author approached the topic differently than it is done in most of the Polish and foreign publications. The author adopted realism in the defensive realism trend as the theoretical perspective in the study of international relations and applied an adequate methodological approach for it. The key method used in the article was the analysis of printed and electronic sources in text form. Also, a comparative method with a historical perspective was used to describe the multiplicity and differentiation of the reasons for the participation of selected political entities in the Russian-Chechen conflict.  

Year

Issue

2

Pages

9-31

Physical description

Dates

published
2020-12-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sanp_11464
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.