Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 15 | 11-32

Article title

Specyficzne aspekty teologii w nauczaniu papieża Franciszka

Content

Title variants

EN
Specific aspects of theology in the teaching of Pope Francis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Specyfika pontyfikatu Franciszka nie polega jedynie na spektakularnych gestach i nowym języku, ale przejawia się również w głoszonych treściach. Niniejszy tekst jest próbą zarysowego przedstawienia głównego przesłania nauczania papieża Franciszka i jego zasadniczych inspiracji teologicznych, które wyjaśniają optykę i specyficzne akcenty teologiczne jego pontyfikatu. Punktem wyjścia jest prezentacja teologii ludu, która stanowi centrum myśli i nauczania Franciszka o Kościele i stanowi podstawę rozumienia wszelkich innych zagadnień, także społecznych. W dalszej kolejności jest mowa o elementach duchowości ingacjańskiej, mającej wpływ na sposób ujęcia zagadnień teologicznych w nauczaniu jezuickiego papieża. Na końcu przedmiotem refleksji jest miłosierdzie będące kluczowym pojęciem teologicznym w nauczaniu Franciszka, które znajduje aplikację w rozumieniu zagadnień szczegółowych. Analiza nauczania papieża Franciszka prowadzi do wniosku, że jest ono zakorzenione w Piśmie Świętym, wielowiekowej tradycji teologicznej i nauczaniu Soboru Watykańskiego II, stanowiąc ich kontynuację, ale wykazuje także nowe aspekty, które są wybrzmieniem głosu dotychczas słabo słyszanego w Kościele powszechnym.
EN
The pontificate of Francis has a specific character that does not consist only in the spectacular gesture and in a new language but is manifesting in the contents of his teaching. The presented paper is an attempt to outline the main message in the teaching of Francis and his most important theological inspirations which explain the optics and specific theological accents of his pontificate. The starting point is a presentation of the theology of people which is in the centre of thought of Francis about the Church and a basis for his understanding of social questions. Further, are presented elements of Ignatian spirituality which have an impact on the manner of presenting the theological themes by the Jesuit Pope. The last point presents a reflection about mercy, which is the theological key-idea in the teaching of Francis and finds application in the understanding of a lot of specific questions. The analysis of the teaching of Francis confirms that it is based on the Bible, the theological tradition of the Church and the teaching of the Second Vatican Council and shows specific new aspects which are voices so far hardly audible in the world Church.

Year

Issue

15

Pages

11-32

Physical description

Dates

published
2020-09-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_snt_7502
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.