Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 71-94

Article title

Możliwość uprawiania turystyki wodnej na granicznych wodach śródlądowych i obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów prawa

Authors

Content

Title variants

EN
The Possibility of Practicing Water Tourism on Border Inland Waters and Maritime Areas of the Republic of Poland in the Light of Legal Provisions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dokonano analizy aktualnie obowiązujących przepisów prawa regulujących uprawianie turystyki wodnej na granicznych wodach śródlądowych i obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Zwrócono uwagę na to, że podstawowym aktem normatywnym jest tzw. Kodeks graniczny Schengen, który nie przewiduje ograniczeń w zakresie przekraczania granicy z państwami strefy Schengen (tzn. Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką oraz Republiką Litewską), co skutkuje tym, że uprawianie turystyki wodnej na wodach granicznych z tymi państwami może odbywać się swobodnie. Natomiast w przypadku państw, które nie znajdują się w strefie Schengen (Ukraina, Republika Białorusi i Federacja Rosyjska – Obwód Kaliningradzki) wymogi w zakresie uprawiania turystyki na wodach granicznych zawierają: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r., dwustronne umowy międzypaństwowe oraz przepisy porządkowe właściwych miejscowo wojewodów. W kolejnej części tekstu dokonano analizy przepisów karnych odnoszących się do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej lub niezastosowania się do zakazów zawartych w przepisach prawa. Podkreślono, że w zakresie przestrzegania przepisów prawa istotną rolę odgrywa Straż Graniczna oraz Policja, w szczególności – Policja wodna.
EN
The article analyses the current legal regulations concerning water tourism on the border of inland waters and maritime areas of the Republic of Poland. It has been pointed out that the basic normative act is the so-called Schengen Borders Code, which does not provide for limitations in the scope of crossing the border with the Schengen area countries (i.e. the Federal Republic of Germany, the Czech Republic, the Slovak Republic and the Republic of Lithuania); consequently, the water tourism in border waters with these countries may be practiced freely. However, in the case of countries which are not included in the Schengen area (Ukraine, the Republic of Belarus and the Russian Federation (the Kaliningrad District), the requirements concerning tourism on the border waters include: the regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 21 April 2008, bilateral interstate agreements and regulations of the locally competent province governor. The second part of the article presents the analysis of criminal provisions relating to illegal crossing of the state border of the Republic of Poland and failure to comply with the prohibitions imposed by the law. It was stressed that the Border Guard and the Police, in particular the Water Police, play an important role in the compliance of the law.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

71-94

Physical description

Dates

published
2021-02-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_10629
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.