Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 225-244

Article title

Wykroczenie niszczenia lub uszkadzania urządzeń służących do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych (art. 81 Kodeksu wykroczeń)

Authors

Content

Title variants

EN
ADMINISTRATIVE OFFENCE OF DESTRUCTION OR DAMAGE TO DEVICES CONSTRUCTED FOR PROTECTION OF SEA SHORES AND INLAND WATERS (ARTICLE 81 OF THE PETTY OFFENCES CODE)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł obejmuje analizę ustawowych znamion wykroczenia niszczenia lub uszkadzania urządzeń służących do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych. Jest to ciekawy typ czynu zabronionego polegającego na wywołaniu czyny za bezskutkowe, jednak Autor twierdzi, że analizowany czyn ma charakter skutkowy. Z uwagi na konstrukcję typu wywołuje on trudności na gruncie zbiegu przepisów ustawy. Ich rozstrzygnięcie następuje na gruncie tzw. reguł wyłączania wielości, z uwzględnieniem zarówno logicznych, jak teleologicznych zasad wykładni.
EN
The article covers the analysis of statutory marks of an administrative offence of destruction or damage to devices constructed for protection of sea shores and inland waters. This is an interesting type of a prohibited act that involves causing an abstract threat to the protected goods. The doctrine considers such acts to be ineffective, but the author believes that the act under analysis is of effective nature. Due to the construction of the type of offence, it causes difficulties on the basis of the overlap of the provisions of the act. Settlement of the Article 81 takes place on the grounds of the so-called rules for excluding a multiplicity, including both logical and teleological rules of interpretation.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

225-244

Physical description

Dates

published
2021-02-18

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_10635
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.