Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 269-292

Article title

Specyfika pracy na globalnych platformach internetowych w świetle zarządzania algorytmicznego

Authors

Content

Title variants

EN
Working on Global Internet Platforms in an Algorithmic Management Context

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od kilku lat globalne platformy internetowe są przestrzenią dla nowych form świadczenia pracy. Niektóre z nich swoją ofertę kierują na lokalny rynek pracy, inne działają w sposób globalny. Cechą, która wyróżnia tę formę świadczenia pracy od tych tradycyjnych, jest tzw. zarządzanie algorytmiczne. Polega ono na tym, że specjalnie zaprojektowany algorytm przydziela, optymalizuje i ocenia sposób wykonania zindywidualizowanych zadań poprzez konkretnych wyko­nawców usług. Zarządzenie algorytmiczne w środowisku pracy jest dziedziną wiedzy, o której, mimo gwałtownego wzrostu technologicznego, nadal niewiele wiemy. Konsekwencją daleko posuniętej integracji człowieka ze sztuczną inteli­gencją, w ramach zarządzania algorytmicznego, jest szereg problemów natury prawnej i etycznej. Jeden z nich to pytanie o to, czy tego typu format świadcze­nia usług powinien być objęty regulacjami ochronnymi, wypracowanymi przez dziesiątki lat na gruncie prawa pracy. Zakładając odpowiedź pozytywną, należy zapytać, jakie są cechy zarządzania algorytmicznego rozpatrywanego w świetle całości procesu zatrudnienia na platformie internetowej.
EN
For several years now, global Internet platforms have become a space for new forms of work provision. Some of them direct their offer to the local labour mar­ket, others operate globally. The feature that distinguishes this form of providing work from traditional ones is the so-called algorithmic management. It consists in the fact that a specially designed algorithm assigns, optimizes and evaluates the way of performing individual tasks and specific service providers. Algorith­mic management in the work environment is a field of knowledge about which, despite the rapid technological growth, we still do not know much. The conse­quence of far-reaching integration of man with artificial intelligence, within the framework of algorithmic management, is a number of legal and ethical prob­lems. One of them is whether this type of service provision should be covered by protective regulations developed over decades on the basis of labour law. Assum­ing a positive answer, one should ask what are the characteristics of algorithmic management considered in the light of the entire process of employment on an Internet platform?

Publisher

Year

Issue

1

Pages

269-292

Physical description

Dates

published
2021-02-18

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_10637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.