Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 125-167

Article title

Ochrona życia w nauczaniu Jana Pawła II

Content

Title variants

EN
Protection of life in the teachings of John Paul II

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problem ochrony życia w nauczaniu św. Jana Pawła II jest jednym z najważniejszych tematów. Ojciec Święty poświęcił mu wiele działań i wypowiedzi, wśród których szczególne znaczenie ma encyklika Evangelium vitae z 25. II. 1995r. To nasilenie wypowiedzi z jednej strony wskazuje na wartość życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, widzianą w świetle przyrodzonej każdemu człowiekowi godności i jego nienaruszalnego prawa do życia, zaś z drugiej – wiązało się z intensyfikacją we współczesnych czasach zamachów na życie człowieka, zwłaszcza w postaci aborcji i eutanazji. W Evangelium vitae św Jan Paweł II mocą nadanej władzy potwierdził, że każde zabójstwo niewinnego człowieka w tym zwłaszcza aborcja i eutanazja, jest aktem głęboko niemoralnym. Wskazywał również na niegodziwość zapłodnienia in vitro i manipulacji genetycznych. Św. Jan Paweł II w nauczaniu o ochronie życia zarysował strategię tej ochrony i wskazał na dwa zasadnicze zadania ją realizujące – są to promocja życia i ochrona życia. Promocja polega przede wszystkim na stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniu wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności, co Ojciec Święty wiązał z formacją sumienia i postaw wobec życia. Ochrona życia jest zadaniem wielowymiarowym, którego istotną, ale nie wystarczającą częścią jest jego ochrona prawna. Ojciec Święty podkreślał, że żaden ustawodawca nie może przypisywać sobie prawa do legalizacji zamachu na życie, przeciwnie jego powinnością jest chronić życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Łączył z tym konieczność usuwania przyczyn prowadzących do aborcji, wskazując na potrzebę prowadzenia odpowiedniej polityki rodzinnej i społecznej przez państwo. Wielokrotnie eksponował niezastąpioną rolę rodziny w ochronie życia. Nauczanie św. Jana Pawła II o ochronie życia ma charakter całościowy i systemowy. Skierowane jest do wszystkich ludzi dobrej woli.
EN
The problem of protection of life in the teachings of Saint Paul John II is one of the most important topics. The Holy Father devoted lots of activities and statements to it, of which the Evangelium Vitae encyclical of 25th February 1995 has a particular meaning. This amplification of statements on one hand points to the value of human life from conception to natural death, seen in dignity inherent to each human being and the inviolability of their right to life, and on the other hand – it was connected to the intensification in the current times of attacks on human life, in particular by way of abortion and euthanasia. In Evangelium Vitae saint John Paul II by the power of authority given to him confirmed that each killing of innocent life, abortion and euthanasia in particular, are deeply immoral acts. He also pointed to the wickedness of in vitro conception and genetic manipulations. Saint Paul John II in his teachings on the subject of protection of life shaped the strategy of this protection and pointed two fundamental tasks that fulfill it – promotion of life and protection  of life. Promotion relies particularly on a firm and unequivocal affirmation of the value of life and its inviolability, which the Holy Father connected to the formation of conscience and attitudes towards life. Protection of life is a multidimensional task, an important though not sufficient part of which is legal protection. The holy father emphasized the fact that no legislator can claim to have the right to legitimize assault on life, on the contrary, their duty is to protect the life of each human being from conception to natural death. He connected it to the necessity of removing the causes leading to abortion, pointing to the state needing to follow an appropriate family-oriented and social policies. The teachings of John Paul II on the subject of protection of life have a holistic and systemic character. It is directed towards all people of good will.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

125-167

Physical description

Dates

published
2017-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_297
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.