Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 243-258

Article title

Opis przedmiotu zamówienia publicznego poprzez odniesienie się do znaków towarowych, patentów, norm, specyfikacji

Authors

Content

Title variants

EN
Description of the object in the public procurement by reference to trademarks, patents, standards, specifications

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule zaprezentowano analizę przepisów prawa dotyczących opisu przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do znaków towarowych, patentów, norm, specyfikacji oraz pokazano problemy, jakie mogą się pojawić podczas stosowania tych przepisów w praktyce. Autor wskazuje, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Konstruowanie opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych musi uwzględnić okoliczności związane z udzielaniem danego zamówienia na rynku zarówno polskim, jak i wspólnotowym. Podkreślenia wymaga fakt, iż jeśli zamawiający ma możliwość opisania przedmiotu zamówienia bez konieczności posłużenia się nazwami własnymi, to powinien tak postąpić. Jeśli zaś Zamawiający decyduje się na dokonanie opisu poprzez odniesienie się do znaków towarowych, patentów, norm i specyfikacji, powinien to zrobić umiejętnie, znając zasady i granice odpowiedzialności w tym zakresie.
EN
This article presents an analysis of the legal regulations concerning the description of the subject-matter of the contract by reference to trade marks, patents, standards, specifications and the problems that may arise while applying those regulations in practice. The author states that the subject matter of the contract can not be described by the indication of the trade mark, patent or origin, source or particular process that characterizes the products or services provided by the particular contractor, if this leads to the privilege or elimination of certain contractors or products, justified by the specific nature of the object of the contract and the contracting authority can not describe the object of the contract with sufficiently precise terms, the indication is accompanied by the words "or equivalent." The structuring of the description of the subject of the contract by means of standards, approvals and technical specifications must take into account circumstances related to the award of the relevant contract on the Polish and Community market. The emphasis is on the fact that if the contracting party has the ability to describe the subject of the contract without the need to use own names, then it should do so. If the contracting party chooses to do so by referring to trademarks, patents, standards and specifications, it should be done knowingly( with accurate precision)  and with knowledge of the rules and limits of liability in this regard.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

243-258

Physical description

Dates

published
2017-12-31

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_303
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.