Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2 | 39-53

Article title

Nadanie pierwszego statutu niepublicznej szkole wyższej

Authors

Content

Title variants

EN
Bestowal of the First Statutes upon a Nonpublic University

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Statut szkoły wyższej jest jednym z przejawów autonomii uczelni. Jest aktem wewnątrzustrojowym, który nie zwiera norm powszechnie obowiązujących, albowiem adresowany jest do zamkniętego kręgu adresatów. Stanowi akt prawa wewnętrznego. Swoje zakotwiczenie znajduje w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, która kazuistycznie wyznacza zagadnienia przekazane do unormowania statutowego. Ustawowe upoważnienie do regulacji statutowej może mieć charakter obligatoryjny albo fakultatywny, aczkolwiek w obydwu wypadkach regulacja ta nie może wykraczać poza zakres udzielonej delegacji.  Nadanie pierwszego statutu niepublicznej szkole wyższej jest wyłączną prerogatywą jej założyciela – osoby fizycznej bądź prawnej,  z wyłączeniem  państwowych i samorządowych osób prawnych. Nadanie statutu jest silnym uprawnieniem założyciela uczelni, jednakże nie zwalnia go z przestrzegania zasady legalizmu. Pierwszy statut niepublicznej szkoły wyższej obejmuje swym zasięgiem nie tylko zagadnienia ustrojowe uczelni, ale także sprawy personalne, finansowe oraz reguluje obszar działalności naukowej.
EN
Statute of an University is the manifestation of an autonomy of the latter. It is an intersystemic act that do not contain universally applicable norms because it is addressed to inner circle of recipient. Questions that are normalized by a statute are determined by Law on Higher Education. Authorization to regulate the statute can be mandatory or optional just in case the regulation does not go beyond the scope of the delegation granted. The only accountable subject for the conferral of the first statute to a non-public University is a legal person except for government or local governments. Statute conferral is a powerful privilege for the founder of the university, however, that does not exempt him from compliance with the principle of legality. The first statute of non-public University encompasses no only systemic issues, but also staff and financial matters, and it regulates the area of scientific activity.

Publisher

Year

Issue

2

Pages

39-53

Physical description

Dates

published
2017-06-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_3321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.