Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2 | 85-106

Article title

Prywatna dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w relacjach cywilnoprawnych. Perspektywa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Authors

Content

Title variants

EN
Private discrimination on the basis of sexual orientation in civil-law relationships. Perspective of the European Court of Human Rights

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest problemowi prywatnej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w relacjach cywilnoprawnych. Punktem wyjścia rozważań jest orzeczenie Sądu Rejonowego w Łodzi dotyczące odmowy wykonania usługi na rzecz fundacji promującej prawa społeczności LGBT. Problem ten analizowany jest z perspektywy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autor wyjaśnia w jaki sposób możliwe jest, że Trybunał dotyka kwestii relacji cywilnoprawnych, mimo że prawa człowieka w klasycznym ujęciu odnosiły się do relacji jednostka-państwo. Przedstawiona zostaje argumentacja na rzecz tezy, że zakaz prywatnej dyskryminacji może być ograniczany z uwagi na wolność sumienia i religii stron stosunku cywilnoprawnego.
EN
The paper is devoted to the question of private discrimination on the basis of sexual orientation in civil-law relationships. Recent judgement of District Court in Łódź regarding the question of refusal to print posters for foundation acting in favour of LGBT society is treated as starting point. The problem is analysed from the perspective of the case-law of European Court of Human Rights. The author explains how is it possible, that ECHR manage with civil-law disputes although human rights in classical form concerned citizen-state relations. The argumentation for thesis that prohibition of private discrimination could be limited in civil-law relationships due to religious freedom is supported by examples from case-law of US Supreme Court.

Publisher

Year

Issue

2

Pages

85-106

Physical description

Dates

published
2017-06-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_3324
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.