Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 153-177

Article title

Administracyjnoprawne aspekty ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z eksploatacji instalacji spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych

Content

Title variants

EN
Administrative and legal aspects of reducing of air pollutant emissions stemming from exploitation of solid fuel combustion installations in residential buildings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podstawowym obecnie problemem w zakresie jakości powietrza w Polsce są przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu wynikające przede wszystkim z emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z eksploatacji instalacji spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych. W prawie unijnym główne kierunki działań związanych z ochroną powietrza sprowadzają się do kształtowania systemu ochrony jakości powietrza, standardów jakości produktów oraz standardów emisyjnych. Działania związane z ochroną powietrza na poziomie unijnym regulowane są znaczną ilością zróżnicowanych unijnych aktów normatywnych takich jak rozporządzenia, dyrektywy oraz rozporządzenia wykonawcze. Aktualnie na gruncie prawa polskiego możliwość ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z eksploatacji instalacji spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych wynika z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska. Na podstawie tego przepisu istnieje możliwość przyjęcia przez sejmik województwa tzw. „uchwały antysmogowej”, w ramach której mogą być określone ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na gruncie obecnie obowiązującego prawodawstwa polskiego zauważalny jest brak obowiązujących powszechnie na całym terytorium Polski przepisów określających ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń. Dlatego też niezbędne są zmiany normatywne w tym zakresie. Sporządzone już projekty zmian normatywnych w prawie krajowym zmierzają niewątpliwie w dobrym kierunku. Niemniej jednak działania te są przede wszystkim niewątpliwie sporo spóźnione oraz wydają się niewystarczające. Zmiany muszą mieć charakter dalej idący niż jest to aktualnie proponowane w ramach sporządzonych już projektów aktów normatywnych.
EN
The basic problem regarding air quality in Poland are currently exceedances of permissible limits of particulates matter PM10 and PM2.5 and exceedances of final limit of benzo(a)pyrene deriving primarily from air pollutant emissions stemming from exploitation of solid fuel combustion installations in residential buildings. Main directions of activities aiming at air protection within European Union law come down to forming of air quality protection scheme, products quality standards and emissions standards. Activities related with air protection at the European Union level are regulated by significant amount of differential European Union normative acts such as regulations, directives, implementation regulations. Currently, at the level of Polish law, the possibility of reducing of air pollutant emissions stemming from exploitation of solid fuel combustion installations in residential buildings follows from Article 96 of Environmental protection law. A voivodeship sejmik (regional assembly) may pass, on the grounds of the above regulation, so called ‘anti-smog resolution’, in the content of which it is possible to define restrictions and bans regarding exploitation of installations where fuels are burned. Considering currently binding Polish legislation, it may be noticed that there is a lack of generally applicable on the whole Polish territory regulations defining these pollutant emissions limits. Therefore, normative amendments in this range are necessary. Elaborated already normative amendments drafts within national law are unquestionably along the right lines. However, these activities are undoubtedly mainly much too late and they seem to be insufficient. The amendments have to be more far-reaching in nature than it is currently proposed within elaborated already normative acts drafts.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

153-177

Physical description

Dates

published
2017-03-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_3362
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.