Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 27-45

Article title

Wykładnia norm planowych w prawie ochrony środowiska (zagadnienia wstępne)

Content

Title variants

EN
Interpretation of planning norms in environmental law (preliminary issues)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje, w kontekście wykładni prawa, problematykę planowania w ochronie środowiska – zjawiska które przeżywa obecnie swoisty renesans. Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, jakie są odrębności wykładni prawa ochrony środowiska w odniesieniu do norm planowych oraz czy i na ile swoistość aktów planowania jako źródeł prawa determinuje też ich wykładnię. Artykuł ma charakter wstępny i ukierunkowany jest na identyfikację problemów badawczych oraz wyznaczenie kierunków dalszych poszukiwań. Wychodząc od przedstawienia aktów planistycznych w prawie ochrony środowiska jako źródła rekonstrukcji normy prawnej, wskazano, iż trudności wykładni aktów planistycznych jako źródeł prawotwórczych stanowią refleks ich szczególnego charakteru prawnego. Analizując następnie charakter norm planowych w prawie ochrony środowiska, zauważa się, iż (podobnie jak inne normy planowe) wykazują one duże zróżnicowanie, będące pochodną różnorodności charakteru prawnego aktów planistycznych. Autorka podkreśla też swoistość wykładni norm planowych, prezentując przykłady odrębności, które również związane są ze swoistymi cechami norm planowych, w tym ich przynależnością do prawa ochrony środowiska. Na koniec zauważa wpływ planowania w prawie ochrony środowiska na tendencje ewolucyjne modelu prawa w Polsce w świetle teorii P. Noneta i P. Selznicka.
EN
In the context of interpretation of law, the article deals with the issue of planningin environmental protection – a phenomenon that has been experienceda kind of renaissance in Polish law. The aim of the article is to answer the question,what are the distinctive features of interpretations of environmental lawin relation to planning norms and whether and to what extent the specificityof planning acts as sources of law determines their interpretation. The article ispreliminary. It aims to identify problems and determine directions for furtherresearch. Starting from the presentation of planning acts in the environmentallaw as a source of legal norms’ reconstruction, it is pointed out that the difficultiesof interpreting planning acts as sources of law reflect their special legalcharacter. Analyzing then the nature of planning norms in environmental law, itis noted that (similarly to other planning norms) their diversity is a consequenceof the legal nature’s diversity of planning acts. The specificity of the interpretationof planning norms is presented in some examples. Finally, the impact of planningin environmental law on evolutionary tendencies of the legal model in Poland, inthe light of Ph. Nonet and Ph. Selznick’s theory is noted.

Publisher

Year

Issue

2

Pages

27-45

Physical description

Dates

published
2018-03-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4542
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.