Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 47-66

Article title

Interpretacyjne problemy prawa geologicznego i górniczego - tzw. "połowy bursztynu"

Content

Title variants

EN
Legal interpretation problems of geological and mining act - so-called "amber fishing"

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bursztyn jest kopaliną, która jest objęta prawem własności gruntowej. Wyjątek dotyczy złóż znajdujących się poza granicami nieruchomości gruntowych, w tym w obszarach morskich. Stanowią one przedmiot własności górniczej, która przysługuje Skarbowi Państwa. „Połów bursztynu” polega na zbieraniu bryłek bursztynu wypłukanego ze złóż podmorskich i znajdującego się pod wodą na niewielkiej głębokości obok linii brzegu. Przedmiotem prawa geologicznego o górniczego jest m.in. poszukiwanie (rozpoznawanie) oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Wiele wskazuje na to, że opisane wyżej nagromadzenia bryłek bursztynu nie mogą być uważane za złoża w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego. W konsekwencji ich „połów” nie będzie wymagał spełnienia przesłanek określonych wspomnianym prawem. Niejasny stan prawny powoduje natomiast, że ustalenie szczegółowych wymagań dotyczących omawianej działalności jest trudne.
EN
Amber is a mineral covered by the land ownership right. The exception applies to deposits located outside the spatial borders of the land, including ones located within the borders of maritime areas. They are covered by mining ownership, vested in the State Treasury.„Amber fishing” consists in collecting amber nuggets washed out of submarine deposits and located under water at a small depth near the shoreline. The subject of Geological and Mining Act is, among others, prospecting for (exploration) and mining of minerals from deposits. There are many indications that the above-described amber nuggets cannot be considered as a deposit within the meaning of Geological and Mining Act. As a consequence, „fishing” them will not require fulfilment of the requirements set out in the aforementioned Act. However,the unclear legal situation means that it is difficult to determine detailedrequirements regarding the activity in question.

Publisher

Year

Issue

2

Pages

47-66

Physical description

Dates

published
2018-03-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4544
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.