Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 103-113

Article title

Reguła harmonizowania kontekstów i presupozycje aksjologiczne w procesie wykładni przepisów prawa ochrony środowiska

Authors

Content

Title variants

EN
The rule of contexts harmonisation and axiological presuppositions in the interpretation of the provisions of environmental protection law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z unijnym environmental acquis zmieniła praktykę prowadzenia wykładni tych przepisów, nakierowując ją na efektywność. Obok aspektu ukierunkowania na cel regulacji, interpretacja przepisów prawa ochrony środowiska, od Traktatów unijnych począwszy, a na aktach wykonawczych skończywszy, wymaga jednak wzięcia pod uwagę ich ducha, systematyki i brzmienia. Na takim tle pojawia się pytanie: co oznacza interpretacja przepisów „w duchu prawa ochrony środowiska”? W przedmiocie tym postawić można trzy tezy: 1) Wykładnia przepisów w duchu prawa ochrony środowiska powinna być prowadzona w kontekście ochrony środowiska jako systemowego celu; 2) Właściwe skonstruowanie podstawy decyzji w sprawach dotyczących środowiska wymaga identyfikacji i harmonizacji kontekstów, w jakich osadzony jest interpretowany przepis (reguła potwierdzania); 3) Wykładnia przepisów prawa ochrony środowiska, powinna dążyć do odczytania wartości założonych u podstaw tego prawa („presupozycji aksjologicznych”).
EN
Harmonisation of the Polish law of environmental protection and the EU environmental acquis has changed the practice of how the rules are interpreted,  directing it into efficiency. However, along with being directed towards the objective of the legislation, the interpretation of the provisions of the environmental protection law, from the EU Treaties to the implementing acts, requires that their spirit, taxonomy and wording be equally taken into account. In the light of the above, the following question arises: what does the interpretation of rules „in the spirit of the environmental protection law” mean? In this regard, three arguments may be put forward: 1) the interpretation of the rules in the spirit of the environmental protection law should be conducted in the context where environmental protection is regarded as the system objective; 2) the proper construction of the grounds for a decision in cases regarding the environment requires that the contexts of the interpreted regulation be identified and harmonised (the corroboration rule); 3) the interpretation of the provision of the environmental protection law should be aimed at identifying  the underlying values of the law („axiological presuppositions”).

Publisher

Year

Issue

2

Pages

103-113

Physical description

Dates

published
2019-03-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.