Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 | 49-64

Article title

Dyskrecjonalna władza organów administracji publicznej przy określaniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w świetle wybranych orzeczeń sądowo-administracyjnych

Content

Title variants

EN
Discretionary power of the public administration in defining the scope of the report on the impact of the undertaking on the environment – selected judicial and administrative decisions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Raport  stanowi jeden z najważniejszych elementów postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, mający ułatwić zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Zobowiązanie inwestora do przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najważniejszych obowiązków organu administracji wynikającym z wszczęcia postępowania ocenowego. Na tym etapie dyskrecjonalność władzy organów administracji publicznej przy określaniu zakresu raportu związana jest z samodzielnością oceny raportu przez organy administracji publicznej, nawet wówczas, gdy nikt nie kwestionuje prawidłowości sporządzenia raportu oraz danych w nim zawartych. Organy administracji publicznej muszą dokonać przy tym rzetelnej oceny raportu, gdyż pobieżna ocena raportu, z niedostrzeżeniem braku opisu racjonalnego wariantu alternatywnego oraz braku wskazania argumentacji pozwalającej na uznanie danego wariantu za najkorzystniejszy dla środowiska każdorazowo stanowi istotną wadę pozbawiającą tego rodzaju dowód przydatności dla postępowania, co w konsekwencji - przy związaniu organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach danego przedsięwzięcia na środowisko postanowieniem uzgodnieniowym regionalnego dyrektora ochrony środowiska – może doprowadzić do uchylenia decyzji organu I instancji. Organy administracji publicznej oceniając planowaną inwestycję weryfikują dane zwarte w raporcie. Organy te powinny przenalizować oraz ocenić inwestycję bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, dostępność do złóż kopalin oraz wzajemne oddziaływania między tymi czynnikami. Ze względu na brak precyzyjności przepisów prawnych dokonanie tej oceny nie zawsze jest proste.
EN
The report on the environmental impact of the undertaking is one of the most important elements of the proceedings regarding the environmental impact assessment.This report should facilitate the identification of all potential threats related to the implementation of the planned project.One of the most important duties of the administrative resulting from the initiation of the assessment procedure is to call on the investor to submit a report on the project’s environmental impact.The public administration’s discretion in determining the scope of the report is related to the independence of the public administration’s assessment of the report, even when no one questions the correctness of the preparation of the report and the data contained therein.This administration must make a reliable assessment of the report, because a brief assessment of the report, failing to note the rational alternative variant and failure to indicate the argument allowing the option to consider the most favorable option for the environment is a significant drawback depriving this kind of proof of suitability for the proceedings.The public administration, when assessing the planned investment, verifies the data contained in the report.This administration should review and evaluate the direct and indirect impact of a given project on the environment, health and living conditions of people, material assets, monuments, access to mineral deposits and interactions between these factors.Due to the lack of legal precision, making this assessment is not always easy. 

Publisher

Year

Issue

3

Pages

49-64

Physical description

Dates

published
2018-09-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.