Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 | 19-39

Article title

Odpowiedzialność rodziców za brak opieki nad dziećmi

Content

Title variants

EN
Parents' responsibility for lack of childcare

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rodzice, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, są odpowiedzialni za opiekę nad dzieckiem, aż do pełnoletniości. Rodzice nie zawsze jednak wywiązują się ze swoich obowiązków związanych z zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi względem dziecka w sposób właściwy, np. doprowadzają do zaniedbań, pozostawiają dziecko bez właściwej opieki. W konsekwencji mogą ponieść odpowiedzialność karną za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo lub porzucenie. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Są jednak sytuacje gdy rodzic pozostawia samo dziecko w domu np. na chwilę gdy wyrzuca śmieci, idzie do piwnicy, czy lokalnego sklepu. Zdarza się, że dziecko zostaje samo pomiędzy gdy jeden z rodziców wyszedł już do pracy a drugi nie zdążył jeszcze wrócić. . Rodzic jednak powinien kierować się rozsądkiem, brać pod uwagę dojrzałość i rozwój umysłowy swojego dziecka. Przede wszystkim rodzice powinni rozmawiać z dziećmi i wyjaśniać im sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie, oraz to jak powinny się zachować w sytuacji kryzysowej np. pożar, jaki jest numer telefonu do służb ratunkowych.
EN
Parents, in accordance with the provisions of the Family and Guardianship Code, are responsible for the care of their child up to the age of majority. However, parents do not always fulfil their duties related to childcare tasks properly, e.g. they lead to negligence, leave the child without proper care. As a consequence, they may be held criminally liable for the child's jeopardize or  abandonment. Parents are responsible for their child up to the age of 18. However, there are situations when the parent leaves the child alone at home, e.g. for a moment when he or she throws away rubbish, goes to the basement or a local shop. It happens sometimes  that a child stays alone when one of the parents went to work and the other did not manage to return yet. However, a parent should use reason and take into account the mental development and maturity  of his or her child. First of all, parents should talk to their children and explain  them situations that may pose a threat, as well as  they should behave in a crisis situation, e.g. a fire, such as the emergency telephone number.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

19-39

Physical description

Dates

published
2018-12-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.