Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 | 63-91

Article title

Prawne aspekty uzależnienia dzieci

Content

Title variants

EN
Children’s addictions - legal analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka uzależnień dzieci na gruncie prawa jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym. Niniejszy artykuł odnosi się do wybranych trzech rodzajów uzależnień: alkoholizmu, narkomanii i nikotynizmu. Autorzy analizują w nim zakresy wybranych pojęć w prawie publicznym i prywatnym, dostrzegając również wynikanie zastanych norm z porządku prawa międzynarodowego. Uzupełnieniem rozważań jest osadzenie omawianej problematyki w kontekście poruszania się dzieci w przestrzeni Internetu. Gwarancje z tym związane przewiduje m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Publikacja uwzględnia ponadto uwarunkowania prawne dotyczące udzielania pomocy małoletnim dotkniętym uzależnieniami. Analityczną część opracowania dopełniają postulaty o charakterze de lege lata.
EN
Children’s addiction in the legal perspective is a multifaceted issue. The article refers to three types of addiction: alcoholism, drug addiction and nicotinism. Its authors analyze ranges of selected terms in public and private law, noting also the influence of international law on discussed legislation.  Undertaken considerations have been suplemented by the context of children’s movement in the Internet space. Essnential guarantees associated with this are included, among others, in The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (so called „GDPR”). The article also includes analysis of legal conditions for providing assistance to minors affected by addictions. The analytical part of the study is completed by de lege lata postulates.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

63-91

Physical description

Dates

published
2018-12-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4710
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.