Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 | 119-136

Article title

Prawo pacjenta - dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Content

Title variants

EN
The right of a child - patient to give a consent for a healthcare service

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest jednym z najistotniejszych praw pacjenta, jednakże w stosunku do dzieci, jest ono ograniczone. Zasadą jest, że pacjent małoletni, który ukończył 16 lat wyraża zgodę na działanie medyczne razem ze swoim przedstawicielem ustawowym, natomiast za pacjenta, który nie ukończył 16 lat, decyduje wyłącznie przedstawiciel ustawowy. Dla niektórych świadczeń zdrowotnych polski ustawodawca wprowadził jednak odmienne reguły. W sposób odmienny uregulował zasady wyrażania zgody przez pacjenta małoletniego na udział w eksperymencie medycznym, na pobranie komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia, na pobranie krwi czy też na badanie psychiatryczne. Nadmierna kazuistyka przepisów w zakresie zgody pacjenta małoletniego na udzielenie świadczenia zdrowotnego niewątpliwie utrudnia ich poznanie i stosowanie.
EN
A right to give a consent for a healthcare service is one of the most critical patients’ rights, but yet in relation to children it is limited. The principle is that the minor patient who turned 16 agrees for medical activities together with it’s legally designated representative; whereas for a patient who did not turn 16 decides exclusively the representative itself. For certain medical services Polish legislator introduced other rules. Differently regulated are rules concerning giving a consent by minor patients for participation in a medical experiment, for collection of the cells, tissues and organs for the purpose of transplantation, for taking blood or for a psychiatric examination. Excessive casuistry in accordance with the consent of a minor patient for a healthcare service undoubtedly make it’s understanding and applying more difficult.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

119-136

Physical description

Dates

published
2018-12-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4716
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.