Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 | 153-177

Article title

Ochrona praw dzieci w prawie polskim i międzynarodowym w kontekście ochrony ich zdrowia

Authors

Content

Title variants

EN
Protection of Children's Rights in Polish and International Law in the Context of Protection of Their Health

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nie ulega wątpliwości, że najbardziej kluczowym i fundamentalnym prawem człowieka jest prawo do ochrony życia i zdrowia człowieka. Szczególnie ważne znaczenie ma odniesienie tegoż prawa do życia i zdrowia do dzieci. Mając na uwadze dziecko, podkreślić należy, że jest nim istota ludzka od momentu poczęcia (a więc także w fazie prenatalnej) aż do uzyskania pełnoletniości ( co do zasady jest to wiek 18 lat). Prawa te mają charakter pierwotny, co oznacza, że państwo ich nie nadaje, ma jednak obowiązek stworzyć warunki do ich optymalnej realizacji. Szereg praw w tej materii potwierdzone zostało w Konstytucji RP, w której zwraca się uwagę na wyjątkowe obowiązki państwa i każdego ochrony prawa do życia i zdrowia  i zapewnienia optymalnych warunków w zakresie ich zabezpieczenia, w tym praw dziecka jako pacjenta. Problem ten w szerokim zakresie został uregulowany w szeregu aktach prawa międzynarodowego, gdzie na szczególne podkreślenie zasługuje Konwencja o ochronie praw dziecka. Podstawowe jednak zadanie ciąży w tym zakresie na ustawodawcy krajowym. Mimo, że aktualnie w Polsce problematyka ta regulowana była w bardzo wielu ustawach, dotyczących ochrony zdrowia (a przez to życia)  przyjąć należy, że mamy aktualnie do czynienia z sytuacją wysoce niezadawalającą. Stąd też od ustawodawcy wymagać należy wytężonej pracy w kierunku zmiany takiej sytuacji. Jest to niewątpliwie w interesie państwa i obywateli.
EN
There is no doubt that the right to protect human life and health is the most crucial and fundamental human right. This right in relation to protection of life and health of children is particularly important. It should be stressed that a child is a human being from the moment of conception (and therefore also in the prenatal phase) until adulthood (as a rule, until reaching the age of eighteen). These rights are of primary nature, which means that the state does not provide them, but it is obliged to create conditions for their optimal implementation. A number of these rights have been confirmed in the Constitution of the Republic of Poland. The Constitution emphasizes the exceptional obligations of the state in the field of protection of life and health of everyone, which also refers to the protection of rights of a child as a patient. This problem has been broadly regulated in a number of acts of international law. The importance of the Convention for the Protection of Children's Rights deserves special mention. However, the basic role in this area belongs to the national legislator. Although currently in Poland this problem was regulated in many acts concerning health protection (and thus life), it should be considered that we are dealing with a highly unsatisfactory situation. Therefore, the legislator should be required to work hard to change this situation. This is undoubtedly in the interest of the state and citizens.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

153-177

Physical description

Dates

published
2018-12-09

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4718
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.