Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 159-174

Article title

Status uczelni i studentów wojskowych w polskim porządku prawnym

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego artykułu są wybrane zagadnienia z zakresu problematyki szkolnictwa wojskowego w obowiązującym porządku prawnym. Autor dokonał przeglądu regulacji zwracając szczególną uwagę na kompetencje Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do uczelni wojskowych, ich charakter, specyfikę organów oraz prawne aspekty przebiegu kandydackiej służby wojskowej. Uwzględniono obowiązujący stan prawny oraz siatkę pojęciową w postaci definicji legalnych. Stosunkowo krótki czas obowiązywania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce regulującej obowiązujące zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej w pełni uzasadniają potrzebę dokonania analizy odpowiednich przepisów. Należy zaznaczyć, że kluczowym postulatem dla ustawodawcy przy wprowadzaniu kolejnych reform wojskowego szkolnictwa powinno być stworzenie jak najlepszych warunków do permanentnego podnoszenia poziomu badań naukowych oraz dydaktyki z uwzględnieniem aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski.
EN
The subject of this article are selected issues in the field of military education in the current legal system. The author reviewed the regulations paying particular attention to the competences of the Minister of National Defense in relation to military universities, their nature, characteristics of their bodies as well as legal aspects of the course of the candidate military service. The current law and the legal definitions were taken into account. The relatively short period of validity of the Act of 20 July 2018 The Law on Higher Education and Science regulating the binding rules of functioning of higher education and conducting scientific activities fully justify the need to analyze the relevant provisions. It should be noted that the key postulate for the legislator when introducing further reforms of military education should be to create the best conditions for permanent raising of the level of scientific research and didactics, taking into account the current needs of the Armed Forces of the Republic of Poland.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

159-174

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4899
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.