Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 31-51

Article title

Ochrona danych osobowych i inne przesłanki odmowy udostępniania danych zawartych w protokołach pokontrolnych stanowiących informacje o środowisku

Authors

Content

Title variants

EN
Protection of personal data and other reasons of refusal of sharingenvironmental information embodied in post-control protocols

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kontrolowanie działań osób fizycznych oddziałujących na środowisko jest obowiązkiem władz publicznych; organy administracji sporządzają protokół z takiej kontroli, zawierający – poza danymi o emisjach także dane osobowe samego podmiotu kontrolowanego oraz tzw. osób trzecich, a także dane wrażliwe. Protokoły pokontrolne mieszczą się w kategorii informacji o środowisku, dostęp do nich stanowi konstytucyjnie gwarantowane publiczne prawo podmiotowe. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego i regulacja ustawowa - ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wprowadza katalog przesłanek odmowy udostępnienia określonych danych. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja kryteriów i zasad odmowy udostępniania danych stanowiących informacje o środowisku zamieszczonych w treści protokołu pokontrolnego i obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, formułowane wobec „każdego” oraz w sytuacji współdziałania z innymi organami administracji. Stawiam w nim zasadniczą tezę o odmienności zasad udostępniania treści protokołów w zależności od zakresu podmiotowego i przedmiotowego żądania dotyczącego udostępnienia protokołu pokontrolnego.
EN
Controlling of human activity impacting the environment is an obligation of public authorities. After that public authority is obliged to create a post-control protocols, that may consist different types of data: on emission, personal data of the controlled person and of the so called “third party”, but also sensitive personal data. Post-control protocols belong to the legal category of environmental information – a constitutional subjective public right. The scope and borders of that right is limited by the Act on Access to Environmental Information, Public Involvement and Environmental Impact Assessment. The aim of this paper is verifying of criteria and rules of access to the protocols and the legal obligations of self-government bodies in this field. They differ in scope - public authority (Police etc.) is authorized to get access to the hole documentation, in contrast to the public (“everybody” in polish law system) what may meet some limits in the free access to the post-control protocols, which is the leading thesis of the article.

Year

Issue

1

Pages

31-51

Physical description

Dates

published
2016-03-06

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4921
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.