Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 53-79

Article title

Odwołanie do Maryi w polskim prawie

Authors

Content

Title variants

EN
References to the Saint Mary in the Polish law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pobożność maryjna Polaków znajduje swoje odzwierciedlenie w polskim prawie. Literalne odwołania do Matki Bożej zawierają akty prawne naczelnych organów władzy publicznej, jak i akty stanowione przez organy samorządu terytorialnego. Akty te przejawiają duże zróżnicowanie co do kategoryzacji i miejsca w systemie źródeł prawa. Większość z nich nie budzi zastrzeżeń natury konstytucyjnej, legalność innych jest kwestią nieoczywistą (np. uchwała rady miasta wyrażająca wolę ustanowienia Maryi patronką miasta), nieliczne zaś stoją w sprzeczności z zasadą religijnej, światopoglądowej i filozoficznej bezstronności władz publicznych. Symboliczny wymiar odwołań w prawie do Maryi – np. obecność wizerunku Maryi w herbach gmin czy nazwanie imieniem Maryi publicznej ulicy – dowodzi responsywności polskiego porządku prawnego wobec przekonań religijnych części swych obywateli, zarazem nie przecząc paradygmatowi rozdziału Kościoła od państwa i nie naruszając praw i wolności innych osób.
EN
Polish Marian devotion is reflected in the Polish law. Literal references to Saint Mary are contained in legal acts of public authorities, as well as acts enacted by local government bodies. These acts occupy different places in the system of sources of law. Most of them does not raise a constitutional objection, the legality of others is a debatable issue (eg. City council resolution expressing the will of Mary’s patronage on the city), and a few are contrary to the principle of religious, ideological and philosophical impartiality of the public authorities. Symbolic dimension of legal references to Mary – eg. Mary’s images in the municipal coats of arms or Mary’s name used in public streets names – demonstrates responsiveness of the Polish legal order to religious beliefs of some citizens, while not denying the paradigm of the separation of church and state, and without prejudice to the rights and freedoms of other people.

Year

Issue

1

Pages

53-79

Physical description

Dates

published
2016-03-06

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4924
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.