Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 141-166

Article title

Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i prawie polskim

Authors

Content

Title variants

EN
Legal liability of producers for damage caused by dangerous products in the case laws of the Court of Justice of the EU and Polish law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wraz z rozwojem technologicznym i gospodarczym na rynek europejski i polski trafia coraz więcej produktów, których głównym zadaniem jest usprawnienie życia codziennego społeczeństwa, lecz jakość tych produktów jest zróżnicowana, co skutkuje sporadycznie powstaniem szkody u osób, używających dany produkt. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie odpowiedzialności prawnej producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z uwzględnieniem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądów polskich. Na początku, został przedstawiony zarys historyczny dotyczący dyrektywy 85/374/EWG wraz z uwzględnieniem jej implementacji do kodeksu cywilnego. W kolejnych rozdziałach została dokonana analiza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, z uwzględnieniem przepisów polskiego prawa. Na zakończenie zostały przedstawione wnioski końcowe podsumowywujące analizę orzeczeń Trybunału.
EN
Along with the technological and economic development for the European and Polish market gets more and more products, whose main task is to improve the everyday life of society, but the quality of these products is diverse, resulting in occasionally damage occurred in people using the product. The purpose of this article is to present the liability of producers for damage caused by dangerous products, including judgments of the Court of Justice of the EU and Polish Courts. In the beginning, it was presented a historical review for a directive 85/374 / EEC with regard to its implementation to the Civil Code. In the following chapters it was made analysis of judgments of the Court of Justice of the EU, taking into account the provisions of Polish law. At the end of the final conclusion are listed recap the analysis of the Court's decisions.

Year

Issue

2

Pages

141-166

Physical description

Dates

published
2016-06-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_5044
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.