Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 39-55

Article title

Postępowania w sprawie akredytacji w ochronie zdrowia

Authors

Content

Title variants

EN
PROCEDURE FOR ACCREDITATION IN HEALTH CARE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Akredytacja w ochronie zdrowia jest procesem. Odbywa się w zdekodyfikowanej procedurze administracyjnej - przybiera postać szczególnego postępowania administracyjnego o charakterze autonomicznym. Wyłączone w tym wypadku pozostaje stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W proces akredytacyjny zaangażowanych jest wiele podmiotów i organów (ośrodek akredytacyjny, Rada Akredytacyjna, zainteresowane osoby fizyczne bądź prawne wykonujące działalność leczniczą), przy czym wiodącą rolę w tym procesie odgrywa minister właściwy do spraw zdrowia. Organ ten w formie certyfikatu akredytacyjnego (nie stanowiącego decyzji administracyjnej) potwierdza, że dana jednostka lecznicza spełnia przewidziane prawem kryteria – standardy do świadczenia usług medycznych - w zakresie infrastrukturalnym, farmakoterapeutycznym oraz kompetencyjnym. Od odmowy udzielenia akredytacji przysługuje sprzeciw zaiteresowanemu podmiotowi, a ostateczna odmowa po rozpatrzeniu sprzeciwu podlega skardze do sądu administracyjnego jako akt z zakresu administracji publicznej, nie będący decyzją administracyjną.  
EN
Health care accreditation is a process. It takes place in a codified administrative procedure - it takes the form of a specific administrative procedure of an autonomous nature. The application of the provisions of the Code of Administrative Procedure remains excluded. The accreditation process involves many entities and bodies (accreditation centre, accreditation board, interested natural or legal persons performing therapeutic activities), with the minister in charge of health playing a leading role in this process. This body in the form of an accreditation certificate (not constituting an administrative decision) confirms that a given medical unit meets the criteria stipulated by law - standards for the provision of medical services - in terms of infrastructure, pharmacotherapy and competence. A refusal to grant accreditation may be objected to by an interested entity, and the final refusal, after consideration of the objection, is subject to complaint to the administrative court as an act in the field of public administration, which is not an administrative decision.

Publisher

Year

Issue

2

Pages

39-55

Physical description

Dates

published
2019-06-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_5846
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.