Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 133-156

Article title

Standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty - ocena przyjętego stanu prawnego

Authors

Content

Title variants

EN
Physiotherapist Professional Standards - Assessment of the Accepted Legal Status

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena standardu wykonywania zawodu fizjoterapeuty na podstawie przyjętego stanu prawnego. W artykule ustalono status prawny zawodu fizjoterapeuty oraz dokonano oceny standardu wykonywania powyższej profesji wykorzystując literaturę oraz wybrane orzecznictwo sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. W zakończeniu wskazano, że standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty określają obowiązujące akty prawne, a w szczególności przepisy u.z.f. W artykule zaproponowano również zmianę przepisów poprzez wyodrębnienie zadań zawodowych przez fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia I stopnia oraz osób, które ukończyły szkołę policealną jak też sprecyzowanie kompetencji zawodowych fizjoterapeuty dotyczących nauczania, prowadzenia prac naukowo-badawczych, kierowania pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty oraz zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych.
EN
The aim of this article is to assess the physiotherapist professional standards based on the accepted legal status. The article establishes the legal status of the physiotherapist's profession and assesses the standard of performing the profession using the literature and the selected judicial decisions of the common courts of law and the Constitutional Tribunal. In conclusion it is pointed out that the physiotherapist professional standard is defined by the legal acts in force, in particular the provisions of the Act on Profession of a Physiotherapist. The article also proposes a change in the provisions by specifying the vocational tasks of physiotherapists who have obtained a BA degree or people who have graduated from a post-secondary school, as well as specifying the professional skills related to teaching, managing work of people performing the profession and hiring administrators.

Keywords

Publisher

Year

Issue

2

Pages

133-156

Physical description

Dates

published
2019-06-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_5852
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.