Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 7-20

Article title

Accident Compensation System – jako przykład systemu naprawienia szkody na osobie w Nowej Zelandii – wybrane zagadnienia w ujęciu historycznym

Authors

Content

Title variants

EN
Accident Compensation System – as an Example of a Personal Injury Compensation System in New Zealand – Selected Issues in Historical Perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka przedstawiona w niniejszym opracowaniu ma charakter historyczny i stanowi wstęp do kolejnych opracowań szczegółowych. Jej celem jest przedstawienie zarysu kształtowania się systemu naprawienia szkody na osobie doznanej przede wszystkim w związku z wykonywaniem pracy lub uszkodzeniem ciała będącego następstwem zdarzenia drogowego w Nowej Zelandii. Nie są to oczywiście jedyne sytuacje uzasadniające wystąpienie przez poszkodowanego z roszczeniem o wypłatę świadczeń, ale z całą pewnością stanowiące kategorię centralną. W opracowaniu wskazano na kontekst historyczny, ponieważ nie pozostaje on bez znaczenie na kształt regulacji obecnej. Zasadniczo należy stwierdzić, że przyjęte w 1972 roku rozwiązania, chociaż na zmieniane na przestrzeni lat, zachowały swoją podstawę na której system (Accident Compensation System) opiera się do dnia dzisiejszego.
EN
The issues presented in this study are of historical nature and constitute an introduction to the subsequent detailed research. Its purpose is to present an out­line of the development of a compensation system for a person suffered primarily in connection with the performance of work or personal injury resulting from a road accident in New Zealand. These are, of course, not the only situations jus­tifying a claimant’s claim for payment of benefits, but they are certainly a central category. The study indicates the historical context because it is not without signifi­cance for the shape of current regulations. Basically, it should be noted that the framework adopted in 1972, although changed over the years, has underlain the contemporary Accident Compensation System.

Publisher

Year

Issue

3

Pages

7-20

Physical description

Dates

published
2019-09-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_8880
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.