Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 21-45

Article title

Pszczoły miodne w prawie miejscowym

Content

Title variants

EN
Honey Bees in Local Law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zagrożenia czyhające na pszczoły miodne, przejawiające się zwłaszcza w zjawisku masowego ich ginięcia, skłaniają do poszukiwania dla tych owadów nowych obszarów do zamieszkania. Takimi obszarami mogą być miasta, które pod wieloma względami okazują się dla pszczół bardzo dobrym miejscem do życia. Pszczelarstwo miejskie rodzi pewne wyzwania prawne, związane przede wszystkim z potrzebą ochrony z jednej strony samym pszczołom, zaś z drugiej – zapewnienia ludziom wolności od lęku przed pożądleniem. Tradycyjne instrumenty prawa cywilnego i karnego nie przystają do nowej sytuacji; pierwszoplanowa rola w tym względzie musi przypadać prawu administracyjnego. Wiele polskich miast już teraz próbuje regulować wymogi odnoszące się do utrzymywania pszczół w miastach. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu i oceny przepisów lokalnych, a następnie wskazanie dobrych i złych praktyk w zakresie prawnej regulacji pszczelarstwa miejskiego.
EN
Threats to which honey bees are exposed to, especially the phenomenon of their mass disappearance, lead to the search for new living areas for those insects. Such areas may be cities, which in some respects constitute an appropriate hab­itat for bees. Urban beekeeping raises some legal challenges, primarily related to the need to protect bees on the one hand, and on the other to ensure people’s freedom from fear of stings. Traditional instruments of civil and criminal law do not apply to the new situation; so administrative law must play a leading role in this regard. Many Polish cities are already trying to govern the requirements for keeping bees in cities. The main purpose of this article is to review and evaluate local regulations, and then to identify good and bad practices in the field of legal regulations of urban beekeeping.

Publisher

Year

Issue

3

Pages

21-45

Physical description

Dates

published
2019-09-30

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_8883
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.