Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 91-110

Article title

Zastosowanie sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych

Content

Title variants

EN
The Use of Artificial Intelligence in the Out-Of-Court Resolution of Civil Disputes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia zakres i sposoby zastosowania sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnym. Autorka poddaje analizie obszary, w których AI może znaleźć zastosowanie, począwszy od gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby procesu decyzyjnego, poprzez wspieranie mediatorów (koncyliatorów) albo arbitrów w toku postępowania, aż po rolę o wysokim stopniu samodzielności, odnoszącą się do proponowania stronom możliwych rozwiązań w toku postępowań o charakterze koncyliacyjnym, a nawet rozstrzygania sporów poprzez wydanie wiążącego strony orzeczenia w arbitrażu. W opracowaniu wskazano nie tylko szanse związane z uzupełniającą rolą AI wobec działania człowieka w tym obszarze, ale również problemy i zagrożenia dotyczące przede wszystkim słabości AI w zakresie analizy ludzkich zachowań i niuansów związanych z emocjami i motywacją człowieka w sprawach o charakterze cywilnym.
EN
The article elaborates upon the extent and ways of using artificial intelligence (AI) in the out-of-court resolution of civil disputes. The author analyses the areas in which AI may be used, ranging from collecting data and related processing for the needs of the decision-making process, through supporting mediators (concil­iators) or arbitrators in the course of proceedings, to the role with a high degree of independence, referring to proposing possible solutions to the parties in the course of conciliation proceedings and even dispute settlement by issuing an ar­bitration binding on the parties. The study indicates not only the opportunities related to the complementary role of AI in relation to human activity in this area, but also the problems and threats related primarily to AI’s weaknesses in the scope of the analysis of human behaviour and nuances related to human emo­tions and motivation in civil cases.

Publisher

Year

Issue

3

Pages

91-110

Physical description

Dates

published
2019-09-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_8896
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.