Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 273-294

Article title

Kształtowanie klauzul dyskrecjonalnych w systemie dublińskim

Content

Title variants

EN
Evolution of the Discretionary Clauses in Dublin System

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy procesu kształtowania się klauzul dyskrecjonalnych - klauzuli suwerenności i klauzuli humanitarnej - w procesie ustalania państwa odpowiedzialnego za rozpoznanie wniosku azylowego. Zawiera analizę dokonywanych na przestrzeni lat zmian regulacji w tej materii. Wprowadzone jak dotychczas, a także planowane na przyszłość modyfikacje wiążą się ze stale utrzymującym się problemem znacznych wątpliwości interpretacyjnych w obszarze omawianych dyskrecjonalnych uprawnień państw. Opracowanie zawiera przegląd danych statystycznych dotyczących wykorzystywania klauzul w poszczególnych państwach członkowskich i odnosi się również do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości wydawanych w ramach poruszanej problematyki. Dąży do wyjaśnienia, w jaki sposób klauzule dyskrecjonalne mają wpływ na system dubliński i w tym świetle prezentuje kierunki przyszłych, proponowanych przez prawodawcę udoskonaleń prawnych. Przeprowadzone badania dowodzą, że klauzule dyskrecjonalne są stosowane tylko wyjątkowo przez państwa członkowskie, jednak nieprecyzyjność przepisów powoduje, że występowanie tych nielicznych nawet przypadków może prowadzić do obniżenia skuteczności procedury dublińskiej. Z kolei prawodawca unijny dąży do wyjaśnienia zasad i ograniczenia przypadków, w których klauzule dyskrecjonalne zastępują kryteria wynikające z rozporządzenia Dublin III. Podczas tworzenia artykułu zastosowano następujące metody: analizę opisową, historyczną, prawną i statystyczną.
EN
The article deals with the evolution of discretionary clauses – the sovereignty clause and humanitarian clause – in Dublin systemsince the beginning of its ex­istence. It focuses on changes of regulations, caused by numerous interpretative doubts in several Member States, presents statistics on the use of clauses and final­ly explains the reasons for future changes. It refers to judgements of the Court of Justice and Eurostat database as well, which enables to explore how discretionary clauses have been incorporated into the whole Dublin system. As a result, the ar­ticle shows that discretionary clauses are used only exceptionally by the Member States, but may lead to the overrunning of Dublin procedure due to imprecision. In turn, the EU legislator seeks to clarify the rules and limit the cases in which discretionary clauses replace the criteria arising from the Dublin III Regulation. While creating the article, the following methods were used: the descriptive, his­torical, legal and statistical analysis.

Publisher

Year

Issue

3

Pages

273-294

Physical description

Dates

published
2019-09-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_8923
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.