Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 23 | 153-176

Article title

Stosunek kościelnej ochrony danych osobowych do RODO – uwagi na marginesie postanowienia Krajowego Sądu Pracy w Norymberdze z dnia 29 maja 2020 roku, 8 Ta 36/20

Content

Title variants

EN
Personal data protection by churches vs. GDPR – some remarks on the judgment of the National Employment Tribunal of Nuremberg of 29 May 2020, 8 Ta 36/20

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the study is to discuss the judgment of the National Employment Tribunal in Nuremberg dated 29 May 2020, 8 Ta 36/20, and to consider the effects of the ruling on the protection of the rights of individuals. The examined adjudication is one of the first court rulings referring to Article 91 para. 1 of GDPR and a church law (of the Catholic Church in Germany) governing the protection of personal data. The study not only aims to assess whether the Act on Church Protection of Personal Data of the Catholic Church in Germany (kirchliches Datenschutzgesetz – KDG) complies with the requirements of GDPR, but it primarily focuses on the question of the jurisdiction of the national court (employment tribunal) or the church tribunal (Interdiocesan Tribunal for Protection of Personal Data seated in Cologne acting pursuant to the Regulations of the Church Judiciary for Personal Data Protection – in German: Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung – KDSGO) to hear a claim for damages of an employee of the Catholic Church who invoked sharing his personal data with unauthorized persons as the basis for the claim. The findings are then discussed in a broader comparative context of the Polish constitutional model of the relations between the state and churches and other religious organizations.
PL
Przedmiotem opracowania jest prezentacja postanowienia Krajowego Sądu Pracy w Norymberdze z dnia 29 maja 2020 roku, 8 Ta 36/20 i rozważenie skutków z tego orzeczenia płynących dla ochrony praw jednostki. Analizowane rozstrzygnięcie jest jednym z pierwszych orzeczeń sądowych odnoszących się do art. 91 ust. 1 RODO i kościelnego aktu prawnego (Kościoła Katolickiego w Niemczech) regulującego ochronę danych osobowych. Przedmiotem opracowania jest nie tylko ocena spełnienia przez ustawę o kościelnej ochronie danych osobowych Kościoła Katolickiego w Niemczech (kirchliches Datenschutzgesetz – KDG) wymogów RODO, ale przede wszystkim kwestia właściwości sądu państwowego (sądu pracy) lub kościelnego (Międzydiecezjalnego Sądu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Kolonii działającego w oparciu o Regulamin Kościelnego Sądownictwa Ochrony Danych Osobowych – niem. Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung – KDSGO) do badania roszczenia odszkodowawczego pracownika zatrudnionego przez Kościół Katolicki, wskazującego jako podstawę roszczenia udostępnienie jego danych osobowych osobom nieuprawnionym. Opracowanie zawiera także analizę wniosków płynących z postanowienia w szerszym, prawnoporównawczym kontekście polskiego konstytucyjnego modelu stosunków państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych.

Year

Volume

23

Pages

153-176

Physical description

Contributors

  • Instytut Nauk Prawnych PAN

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1043199

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_spw_10186
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.