Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 24 | 473-493

Article title

Wyjątki od zakazu dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w zatrudnieniu pracowniczym na gruncie art. 4 dyrektywy 2000/78/WE

Authors

Content

Title variants

EN
Exceptions to the prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief in employment under Article 4 of Directive 2000/78/EC

Languages of publication

Abstracts

EN
Equal treatment and the prohibition of discrimination are among the fundamental principles of EU law. This also applies to equal treatment on the grounds of religion or belief in employment. In this area, these values have been secured by Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000, establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation. However, the Directive provides for certain exceptions to these general rules. There are circumstances in which the employer’s actions create the appearance of discrimination, but in their essence they do not constitute discrimination. Such a situation occurs when, due to the type of occupational activities or the conditions in which they are carried out, the characteristics related to religion or belief constitute a genuine and determining occupational requirement, and the objective is legitimate and the requirement is proportionate (art. 4 (1)). Such a situation also occurs when, due to the nature or context in which the occupational activities of a church or other organization whose ethos is based on religion or belief are carried out, religion or belief constitute a genuine, legitimate and justified occupational requirement, having regard to the organization’s ethos (art. 4 (2) para. 1). Finally, this is also the case with the requirement of acting in good faith and with loyalty to the organization’s ethos that churches or other organizations whose ethos is based on religion or belief may impose on their employees (art. 4 (2) para. 2). These three situations constitute, as it were, three separate exceptions to the prohibition of discrimination. However, this classification, with which the Author of this study agrees, is not always accepted in jurisprudence and doctrine. Therefore, apart from a detailed analysis of the above-mentioned exceptions to the prohibition of discrimination, the article also presents the existing discrepancies in this matter.
PL
Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji są jednymi z podstawowych zasad, w oparciu o które stanowione jest unijne prawo. Dotyczy to również równego traktowania ze względu na religię lub przekonania w zatrudnieniu. W tym obszarze wartości te zostały zabezpieczone przez dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Dyrektywa ta przewiduje jednak pewne wyjątki od tych ogólnych zasad. Istnieją bowiem okoliczności, w których działanie pracodawcy będzie stwarzać pozory dyskryminacji, lecz w swej istocie dyskryminacją nie będzie. Taka sytuacja zachodzi, gdy ze względu na rodzaj działalności zawodowej lub warunki jej wykonywania, cechy związane z religią lub przekonaniami stanowią istotny i determinujący wymóg zawodowy, a cel jest zgodny z prawem i wymóg proporcjonalny (art. 4. ust. 1). Taka sytuacja zachodzi również, gdy ze względu na charakter lub kontekst, w którym jest prowadzona działalność zawodowa kościoła lub innej organizacji, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy, uwzględniający etykę organizacji (art. 4 ust. 2 akapit 1). W końcu taką sytuację stanowi również wymóg działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki organizacji, jaki Kościoły i inne organizacje, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, mogą nakładać na swoich pracowników (art. 4 ust. 2 akapit 2). Te trzy sytuacje stanowią niejako trzy odrębne wyjątki od zakazu dyskryminacji. Nie zawsze jednak taka klasyfikacja, z którą zgadza się Autor niniejszego opracowania, jest przyjmowana w orzecznictwie i doktrynie. W artykule zostały zatem, poza szczegółową analizą omawianych wyjątków od zakazu dyskryminacji, przedstawione również istniejące w tym przedmiocie rozbieżności.

Year

Volume

24

Pages

473-493

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1887543

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_spw_11567
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.