Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5 | 14 | 31-46

Article title

Święto obfitości. Wiersze Józefa Łobodowskiego o naturze i sztuce

Content

Title variants

EN
Feast of Abundance. Poems by Jozef Lobodowski About Nature and Art
UK
Фестиваль достатку. Вірші Юзефа Лободовського про природу та мистецтво

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszej pracy autor zajmuje się utworami poetyckimi Józefa Łobodowskiego z jego późnego okresu, które powstały na emigracji, w centrum zainteresowania umieszczając odczytania wierszy chwalących urodę świata, radość istnienia i swobodę poetyckiego słowa. Posługuje się metodą analizy literackiej oraz uwzględnia różnorodne odniesienia literackie i kulturowe, w tym korespondencję sztuk. Znaczną uwagę Łobodowski poświęca pochwale kobiecego ciała – bliskiego piękna natury. Portretowanie ciała kobiecego wzbogaca się o odwołania do malarstwa, rzeźby, architektury oraz muzyki. W swych hymnach, madrygałach i sonetach poeta posługuje się stylizacją, głównie opierając się na wzorach języka baroku.                 Formuła „święto obfitości” oznacza bogactwo obrazów i wielości kulturowych skojarzeń oraz odnosi się równocześnie do poetyki nadmiaru i nagromadzenia figur retorycznych, wyliczeń, metafor, porównań, antytez. Kultura antyku wraz z mitologią Greków i Rzymian została przez Łobodowskiego świetnie przyswojona. Przeżywanie intensywnie objawiającego się piękna w tej poezji przeciwstawia się dziedzictwu romantycznemu szkoły ukraińskiej oraz dwudziestowiecznemu katastrofizmowi. Marzenie o literackim świecie osobnym, o przestrzeni arkadyjskiej, służy swoistej terapii, gdyż poeta pragnie znaleźć przeciwwagą dla doświadczeń złego wieku XX, opanować metafizyczny lęk.
UK
У цьому дослідженні автор розглядає поезії Юзефа Лободовського з його пізнього періоду, які були написані у вигнанні, розміщуючи в центрі інтересів читання віршів, що прославляють красу світу, радість існування та свободу поетичного слова. Тут використовується метод літературного аналізу та враховуються різні літературні та культурні посилання, включаючи взаємодію мистецтв. Лободовський приділяє значну увагу жіночому тілу – близькому до краси природи. Зображення жіночого тіла збагачуються поетом посиланнями на живопис, скульптуру, архітектуру та музику. У своїх гімнах, мадригалах та сонетах він використовує стилізацію, головним чином за зразками мови бароко.                 Формула “фестиваль достатку” позначає багатство образів та безліч культурних асоціацій з одночасним використанням поетики надмірності та накопичення риторичних фігур, вичислювання, метафор, порівнянь та антитез. Культура античності, поряд з міфологією греків та римлян, добре засвоєна Лодовським. У його творчості досвід інтенсивно розкритої краси протистоїть спадщині романтичної української школи та насторям катастрофізму ХХ століття. Мрія про окремий літературний світ, про аркадський простір, служить своєрідною терапією, адже поет хоче знайти противагу для досвіду сумнозвісного ХХ століття та подолати метафізичний страх.
EN
In this work the author discuses and reads Józef Łobodowski’s poems, which were created during his emigré period. The author concentrates on interpretation of the poems glorifying the beauty of the world, joy of being and liberty of the poetic word. Łobodowski praises the woman body, so closed to  the loveliness of nature.  Portrait-painting of woman body in this poetry has been enriched by the appeals to paintings, sculptures, architecture and music. In his hymns, madrigals and sonnets the poet uses stylization, going back to the patterns of baroque literary language.                 The formula “feast of abundance” means richness of poetic pictures and multiplicity of cultural associations and refers to the poetics of surplus. The important role plays accumulation rhetoric figures, iuxtapositions, metaphors, comparisons and antithesis’. The culture of Greco-Latinian civilisation with the Greek and Roman mythology was very well assimilated by the poet. In this poetry the experience of the intensive loveliness contrasts with heritage of so called Ukrainian  school in Polish romanticism and XX-th century catastrophism. The dream about the separate world, about Arcadian space is a kind of therapy, because poet tries to find counterbalance to experiences of the bad world and want to surpass the metaphysical fear.

Year

Volume

5

Issue

14

Pages

31-46

Physical description

Dates

published
2020-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_teka_11884
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.