Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5 | 14 | 91-101

Article title

Rozmowy ponad czasem. Józef Łobodowski "Pamięci Sulamity"

Content

Title variants

EN
Talks above time. Józef Łobodowski’s "Pamięci Sulamity"
UK
Розмови понад часом. Юзеф Лободовський "Пам’яті Сутаміти"

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst dotyczy wierszy emigracyjnego poety Józefa Łobodowskiego poświęconych zamordowanej tuż przed zakończeniem wojny poetki – Zuzanny Ginczanki. Była autorką jednego tomiku poezji O centaurach, który ukazał się jeszcze przed wojną i zapowiadał niezwykle ciekawą twórczość. Łobodowski swój tomik-epitafium zatytułował Pamięci Sulamity, jest to osiemnaście wierszy, w których znajdujemy wspomnienia o nieżyjącej.  Autor tworzy swoiste poetyckie epitafium, w którym postać zamordowanej Żydówki zajmuje miejsce szczególne. Wiersze poświadczają szczególną więź obojga poetów wynikającą przede wszystkim z pokrewieństwa dusz, miłości do słowa. Wszystkie teksty zawierają partie mające charakter rozmowy, która toczy się na różnych poziomach i dotyczy różnych zakresów relacji – od wspomnienia spotkań, rozmów, po projekcję sytuacji o erotycznym nacechowaniu.
UK
Текст стосується віршів поета-емігранта Юзефа Лободовського, присвячених поетесі, вбитій незадовго до кінця війни – Зузанні Гінчанці. Вона була авторкою одного збірника поезій «Про Кентаврів», який вийшов до війни та анонсував надзвичайно цікаве явище. Лободовський назвав свою книгу-епітафію Спогади про Суламіту». Це вісімнадцять віршів, в яких ми знаходимо спогади про покійну письменницю. Автор створює своєрідну поетичну епітафію, в якій фігура вбитої єврейки займає особливе місце. Вірші засвідчують про особливий зв’язок обох поетів, що випливає насамперед із спорідненості душ, любові до слова. Усі тексти містять частини, що мають характер бесіди, яка відбувається на різних рівнях і стосується різних діапазонів стосунків – від спогадів про зустрічі, бесіди до проекції ситуацій з еротичним характером.
EN
The discussion concerns the poems by an emigration poet Józef Łobodziński which are devoted to Zuzanna Ginczanka, a poet murdered just before the end of the war. She authored one collection of poems titled O centaurach which was published before the war and forecast a very interesting artistic output. Łobodziński titled his collection-epitaph Pamięci Sulamity. The collection combines eighteen poems - memoirs of the deceased poet. The author creates a peculiar poetic epitaph in which the character of the murdered Jew occupies a special place. The poems exhibit a specific relation between both poets as kindred spirits and also based on their love for words. All texts contain parts which resemble a conversation conducted at various levels, and concerning diverse ranges of relations - from memories of meetings, talks, to projections of sexually-marked situations.

Year

Volume

5

Issue

14

Pages

91-101

Physical description

Dates

published
2020-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_teka_11898
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.