Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5 | 14 | 122-132

Article title

Wątki rosyjskie w publicystyce Józefa Łobodowskiego

Content

Title variants

EN
Russian Motifs in Józef Łobodowski’s Journalism
UK
Російські мотиви Юзефа Лободовського: публіцистика

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poruszono wątki rosyjskie emigracyjnej publicystyki Józefa Łobodowskiego na materiale kilku wybranych szkiców, esejów i recenzji, poczynając od lat 50. XX wieku, drukowanych w czasopismach, zwłaszcza paryskiej „Kulturze”, ale także w pismach londyńskich „Wiadomości”, „Tydzień Polski”. Celem podjętych rozważań było wpisanie tekstów publicysty w przestrzeń „programu wschodniego” i ideę dialogu polsko-ukraińsko-rosyjskiego, propagowanych w środowisku „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. Zastosowano tu metodę obrazowania poglądów autora na „kwestię rosyjską”, ocenę emigracji rosyjskiej i jej dążeń anty-sowieckich. Zwrócono uwagę na dwie cechy publicystyki Łobodowskiego w kwestii rosyjskiej: eksponowanie zainteresowania Rosją, jej literaturą, poezją i kulturą, oraz nienawiść do Rosji imperialnej, zarówno dawnej jak i sowieckiej
UK
Дана стаття торкається російських тем в емігрантській публіцистиці Юзефа Лободовського. Матеріалом для цього дослідження стали вибрані ескізи, есе та рецензії, які, починаючи з 1950-их років, друкувалися в журналах, особливо в паризькій “Культурі”, а також у лондонських “Новинах” (“Wiadomości”) та “Польському тижні” (“Tydzień Polski”). У наших міркуваннях вводимо журналістські тексти у простір “східної програми” та ідеї польсько-українсько-російського діалогу, що пропагувався в середовищі “Культури” та Літературного інституту в Парижі. Це дозволяє показати погляд автора на “російське питання”, а також його оцінку російської еміграції та її антирадянських стремлінь. Ми звернули увагу на дві риси публіцистики Лободовського у контексті російського питання: він виявляє інтерес до Росії, російської літератури, поезії та культури, одночасно він ненавидить імперську Росію – давню та радянську.
EN
The article deals with Russian motifs in Józef Łobodowski’s émigré journalist oeuvre. The observations draw upon selected sketches, essays and reviews printed from the 1950 onwards in various periodicals – particularly in the Parisian “Kultura”, but also in the London journals “Wiadomości” [News] and “Tydzień Polski” [The Polish Weekly]. Łobodowski’s journalist texts are analysed as representative of the emigration “Eastern program”, supportive of the idea of Polish-Ukrainian-Russian dialogue, promoted in the “Kultura” milieus and the related Literary Institute in Paris. The article also analyses the journalist’s stance on the “Russian question”, his evaluation of the Russian emigration and its anti-Soviet aspirations. Two features of Łobodowski’s journalism on the Russian question are primarily highlighted: a clear exposition of his interests in Russia, its literature, poetry and culture, as well as his open resentment against the imperialist Russia, both tsarist and Soviet.

Year

Volume

5

Issue

14

Pages

122-132

Physical description

Dates

published
2020-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_teka_11900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.