Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5 | 14 | 225-233

Article title

Практичний курс умі та формування навичок роботи з професійними текстами

Content

Title variants

EN
Practical course of Ukrainian language as foreign and formation of skills of working with specialist texts
PL
Praktyczny kurs języka ukraińskiego jako obcego oraz kształtowanie umiejętności pracy z tekstami specjalistycznymi

Languages of publication

UK

Abstracts

UK
У статті розглянуто специфіку інтенсивного вивчення української мови як іноземної на основі авторського досвіду викладання. Порушено проблематику врахування комунікативних потреб студентів під час укладання програми навчання УМІ. Звернено увагу на недостатню увагу до вивчення терміносистеми на матеріалі спеціальних текстів.
PL
W artykule omówiono specyfikę intensywnej nauki języka ukraińskiego jako języka obcego w oparciu o pedagogiczne doświadczenie autorki. Jako jedna z najważniejszych została wymieniona kwestia uwzględnienia rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych i zawodowych studentów podczas układania programu nauczania języka ukraińskiego jako obcego. Poruszono temat wykorzystania materiałów edukacyjnych wspomagających aktywne poznawanie lokalnej historii oraz historii Ukraińców w Polsce, jak również tekstów z dziedziny edukacyjnej, zawodowej i społeczno-kulturalnej. Autorka zwraca szczególną uwagę na konieczność analizy tekstów specjalistycznych jako ważny etap w procesie przygotowania studentów do działalności zawodowej, w związku z czym porusza również problem brakujących programów i podręczników o tematyce ściśle terminologicznej. 
EN
The article deals the specificity of intensive learning of the Ukrainian language as a foreign language based on the author's pedagogical experience. One of the most important was the issue of taking into account the real communication and professional needs of students in the process of composing the Ukrainian language teaching program. The topic of the use of educational materials supporting the active learning of the local history and history of Ukrainians in Poland, as well as texts in the field of education, professional and socio-cultural issues were discussed. The author pays special attention to the need to analyze specialized texts as an important stage in the process of preparing students for professional activity, and therefore also raises the problem of missing programs and textbooks on strictly terminological topics.

Year

Volume

5

Issue

14

Pages

225-233

Physical description

Dates

published
2020-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_teka_11912
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.