Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 5 | 13 | 9-21

Article title

Polski dorobek naukowy Stefanii Andrusiw: Badania nad literaturą ukraińską

Content

Title variants

EN
Polish Scholary Achievement of Stefania Andrusiv: Research in Ukrainian Literature

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule została przybliżona sylwetka naukowa profesor Stefanii Andrusiw, literaturoznawcy i krytyka literackiego, związanej z Instytutem Filologii Słowiańskiej KUL w latach 2001-2013. Głównym wątkiem rozważań stały się badania S. Andrusiw prowadzone w Polsce, zaś celem pracy było omówienie wykrystalizowanych wówczas podstawowych kierunków działalności naukowo-badawczej Andrusiw. Tezą wyjściową artykułu było podkreślenie znaczenia fenomenu galicyjskiego w badaniach Andrusiw podjętych jeszcze podczas jej pracy na Ukrainie. Związany był z nimi zarazem namysł nad zagadnieniem tożsamości ukraińskiej, odkrywanej w literaturze ukraińskiej XX wieku. Te nowatorskie badania i poszukiwania identyfikacyjne, eksponowanie myśli niezależnej i antytotalitarnej w ukraińskich dziełach literackich, były rozwijane przez Andrusiw w Polsce. W artykule zwrócono więc uwagę na takie nurty eksploracji, jak postmodernizm, postkolonializm i intertekstualność, które profesor Andrusiw, sięgając do nowego instrumentarium metodologicznego, zaproponowała w pracach naukowych opublikowanych tak w monografiach zbiorowych, jak i w czasopismach.
UK
. Метою даної статті є висвітлити наукову постать професор Стефанії Андрусів – видатного літературознавця та літературного критика, тривалий час зв’язаної і Інститутом слов’янської філології Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ (2001-2013). Головною темою роздумів авторки стали літературні дослідження, які С. Андрусів проводила в Польщі, а також обговорення що основних напрямів літературознавчих досліджень української вченої, які виникли під час перебування в Любліні. Авторка підкреслює велике значення галицького феномену в дослідженнях С. Андрусів, які вона розпочала ще до приїзду в Польщу. Із цією темою невід’ємно пов’язувалася також рефлексія з приводу української ідентичності, що відкривалася українській літературі ХХ століття. Згадані новаторські дослідження, пошуки, показування незалежної, антитоталітарної думки в українській літературі, розгорталися та розвивалися під час роботи в Польщі. У даній статті було звернено увагу на такі напрямки пошуків як постмодернізм, постколоніалізм та інтертекстуальність, які професор Андрусів пропонувала в багатьох статтях, що друкувалися як в багатоавторських монографіях, так і у наукових часописах.
EN
The article is a scholarly profile of Professsor Stefania Andrusiw, a professor of literature and literary critic, a member of staff of the Institute of Slavic Philology of John Paul II Catholic University of Lublin in 2001-2013. The article concentrates on the main strands of Andrusiw’s research conducted in Poland, of which the study of the phenomenon of Galicia, undertaken already while she was working in Ukraine, is of particular importance. Closely bound with it is the research on the problem of Ukrainian identity, discovered in Ukrainian literature of the 20th century. This novel research and quest for national identity, sought in the independent and anti-totalitarian thought permeating works of Ukrainian literature, were advanced by Andrusiw in Poland. What is also emphasised is the methodological framework employed by Professor Andrusiw in her articles published in journals and collections, including currents of thought new to Slavic studies: postmodernism, intertextuality and postcolonialism.

Year

Volume

5

Issue

13

Pages

9-21

Physical description

Dates

published
2020-02-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_teka_5693
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.