Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 68 | 129-138

Article title

The theory of επινοια in st. Basil of Caesarea and Eunomius of Cyzicus: philosophical and theological background

Content

Title variants

PL
Koncepcja św. Bazylego z Cezarei i Eunomiusza z Kyziku na temat epinoia: tło filozoficzno-teologiczne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the paper our attention is focused on the way in which both Saint Basil of Caesarea and his opponent, the anomoian Eunomius of Cyzicus, integrate in their theological thought the philosophical teaching about the formation of concepts (™p…noia) in human mind and their relation to the external objects. Our inquiry will provide the evidence that the two theologians are acquainted with the same philosophical material concerning human mind’s concepts; nevertheless each of them opted to use a different element from the related philosophical traditions in order to provide support to different theological purposes. Eunomius’ rationalistic doctrine of God’s knowledge, which goes hand in hand with his account of human language and mind, prompted Saint Basil to advance an empirical epistemologi­cal view that both makes possible a talk about God based on sense data and keeps fully intact the transcendence of God’s essence.
PL
W artykule zwrócono uwagę na to, w jaki sposób, zarówno św. Bazyli, jak i jego przeciwnik – anomejczyk Eunomiusz z Kyziku, włączają w swą myśl teo­logiczną tezy filozoficzne o powstawaniu pojęć (™p…noia) w ludzkim umyśle oraz ich relacjach do zewnętrznych przedmiotów. W swych poszukiwaniach autor opracowania dostarcza dowodów na to, że teologowie ci przestudiowali ten sam materiał filozoficzny, dotyczący koncepcji ludzkiego umysłu; każdy z nich jednak zdecydował się użyć innych elementów zaczerpniętych z powiązanych tradycji fi­lozoficznych w celu uwiarygodnienia różnych tez teologicznych. Racjonalistyczna doktryna Eunomiusza na temat Bożej wiedzy, która idzie w parze z jego koncep­cją dotyczącą ludzkiego języka i umysłu, skłoniła św. Bazylego do rozwinięcia empirycznego poglądu epistemologicznego, który umożliwia zarówno mówienie o Bogu oparte na danych zmysłowych, jak i zachowuje w pełni nienaruszoną transcendencję Boskiej istoty.

Journal

Year

Volume

68

Pages

129-138

Physical description

Dates

published
2018-12-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3336
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.