Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 67 | 403-422

Article title

La difesa dell’identità del corpo risorto con quello terreno nel De resurrectione di Metodio di Olimpo

Content

Title variants

EN
An apology of the identity of the resurrected body in respect of the earthly one in Methodius of Olympus’ De resurrectione

Languages of publication

IT

Abstracts

IT
Dialog Metodego O zmartwychwstaniu (De resurrectione) jest obszernym i po­głębionym przedstawieniem kościelnego rozumienia tego dogmatu w kontekście polemiki z niektórymi poglądami Orygenesa i platonizujących nurtów w chrześ­cijaństwie. W początkach IV w., jednym z kluczowych problemów teologicznych było wykazanie racjonalności formuły „zmartwychwstanie ciała” oraz szczegó­łowe wyjaśnienie jej treści. Celem artykułu jest wskazanie i opisanie elementów, uznanych przez Metodego za konieczne i konstytutywne dla prawowiernego ro­zumienia dogmatu oraz analiza zastosowanej przez niego argumentacji, ukierun­kowanej na wykazanie tożsamości ciała zmartwychwstałego z ziemskim, tak co do materii, jak i formy. W artykule podjęta też została próba zrozumienia zasadni­czych motywacji, które w okresie prześladowań Dioklecjańskich skłoniły bisku­pa Olimpu do zajęcia się w sposób tak kompleksowy kwestią zmartwychwstania. W świetle dotychczasowych studiów zaproponowana też została ocena argumen­tacji autora De resurrectione w kontekście doktrynalnej polemiki w jego czasach.
EN
Methodius’ Discourse on the Resurrection (De resurrectione) is an exten­sive and profound presentation of the ecclesiastic understanding of this dogma in the context of the dissent towards certain opinions of Origen, and Platonic currents in Christianity. At the onset of the IV century, one of the central theo­logical problems lay in demonstrating the rationality of the conceptualisation of “the resurrection of the flesh”, as well as a detailed explanation of its essence. The aim of this article is to indicate and describe those elements acknowledged by Methodius as necessary and constitutive for the orthodox understanding of the dogma. A further aim is an analysis of the application of his argumentations, focused on evidencing the identity of the resurrected body in respect of the earthly one, in both matter and form. The article also attempts to understand the essential motivations which induced the bishop of Olympus to address the very complex issue of resurrection during the Diocletianic persecutions. In light of earlier studies, an evaluation of the argumentations of the author of De resur­rectione is proposed, in the context of the doctrinal debates of his times.

Journal

Year

Volume

67

Pages

403-422

Physical description

Dates

published
2018-12-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3407
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.