Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 75 | 453-472

Article title

Kształtowanie się obrazu Gepidów w źródłach antycznych i wczesnośredniowiecznych (III-VII w.)

Content

Title variants

EN
The Formation of the Image of the Gepids in the Ancient and Early Medieval (3rd-7th c.) Sources

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja dynamiki rozwoju obrazu plemienia Gepidów w źródłach antycznych i wczesnośredniowiecznych. W analizie zostały wykorzystane źródła rzymskie i bizantyjskie z okresu III-VII w. Temat został zrealizowany w punktach omawiających trzy zasadnicze elementy ich postrzegania i prezentacji: cechy związane z prowadzonymi walkami (waleczność, okrucieństwo oraz posługiwanie się mieczem, jako szczególna taktyka walki); pokrewieństwo Gepidów z Gotami; ociężałość ich charakteru, powolność ruchów i pieszy styl walki (w odróżnieniu od walki konnej innych ludów). Artykuł przedstawia zarówno wymienione zasadnicze elementy obrazu plemienia, jaki i przemiany jego postrzegania oraz rozwój obrazu, który stopniowo wzbogacał się o nowe elementy czerpane z różnych tradycji.
EN
The article seeks to present the dynamics of the development of the image of the Gepid tribe in ancient and early medieval sources. For our analysis, we used Roman and Byzantine sources dating from the 3rd to 7th centuries.. The topic was handled in points discussing the three basic aspects of how the Gepids were perceived and presented: their manner of fighting (bravery, cruelty and using a sword as specific combat tactics), the kinship between the Gepids and the Goths, the hardness of their character, their slow movements and the infantry style of fighting (as opposed to horse fighting used by other peoples). The article presents both the above-mentioned basic elements of the tribe’s image, the changes in its perception, and the development of this image, which has gradually gained new elements derived from various traditions.

Journal

Year

Volume

75

Pages

453-472

Physical description

Dates

published
2020-09-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_5727
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.