Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 75 | 485-506

Article title

Zasada wewnętrzności w myśli świętego Augustyna

Content

Title variants

EN
The Principle of Interiority in the Thought of Saint Augustine

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje miejsce zasady wewnętrzności w myśli św. Augustyna. Zapożyczył on ją ze starożytnej myśli filozoficznej i uczynił swoją tak, że stała się fundamentalna dla jego filozofii. Zasada znajduje swoje zastosowania w retoryce i teorii znaku, ale także w metafizyce i teorii poznania. Staje się metodą odkrywania głębszych pokładów bytu. Jest ważna w antropologii i tu jest sposobem dotarcia do Boga, który jest głębszy niż to co w człowieku najgłębsze i wyższy od tego co w człowieku najwyższe. Artykuł pokazuje drogę augustyńskiego doświadczenia estetycznego, w którym przechodzi się do rzeczy cielesnych do niecielesnych i ostatecznie ku pięknu źródłowemu. Zasada wewnętrzności ma swoje zastosowanie w chrystologii, gdzie w cierpiącym Chrystusie każe szukać ukrytej chwały i niezmiennego bóstwa.
EN
The article presents the place of the principle of internality in the thought of Saint Augustine. The saint borrowed it from the ancient philosophical thought and turned it into the foundation of his philosophy. The principle finds its application in the rhetoric and sign theory, but also in metaphysics and the theory of knowledge. It becomes a method of discovering deeper levels of being. It is important in anthropology and here lies a way to find God, Who is deeper than the deepest in man and higher than the highest in man. The article shows the path of the Augustinian aesthetic experience thanks to which one moves from the material to the spiritual and ultimately towards fundamental beauty. The principle of interiority has its application in Christology, allowing us to find hidden glory and unchanging divinity in the suffering Christ.

Journal

Year

Volume

75

Pages

485-506

Physical description

Dates

published
2020-09-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_6206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.