PL EN


Journal
2020 | 75 | 163-184
Article title

Ordo initiationis christianae adultorum przykładem recepcji katechumenatu wczesnochrześcijańskiego w teologii liturgicznej Aidana Kanvanagha (1929-2006)

Content
Title variants
EN
Ordo initiationis christianae adultorum as an Example of the Reception of the Early Christian Catechumenate in Liturgical Theology of Aidan Kanvanagh (1929-2006)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The restoration to the Church, after the Second Vatican Council, of the catechumenate based on patristic sources is a return to the traditional treatment of Christian initiation. In the light of the liturgical theology of Aidan Kavanagh, the model of Christian initiation for adults is today, as it was in the times of the Church Fathers, a basic model and one that responds to the times. This return to the original catechumenate is expressed in treating initiation as a process based on conversion, on a path of catechesis in mystery and mystagogy. The sacraments are an inseparable element here, seen as an entry into the mystery of Christ and closely connected with catechesis. The model of the current initiation of adults, being a restoration of the ecclesiology of the first centuries, is the paradigm of Christian life and an example of the reception of the patristic catechumenate.
PL
Przywrócenie w Kościele po Drugim Soborze Watykańskim katechumenatu w oparciu o źródła patrystyczne jest powrotem do tradycyjnego traktowania inicjacji chrześcijańskiej. W świetle teologii liturgicznej Aidana Kavanagha model chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych jest dziś jak w czasach Ojców Kościoła modelem podstawowym i odpowiadającym obecnym czasom. Powrót do pierwotnego katechumenatu wyraża się w traktowaniu inicjacji jako procesu opartego o nawrócenie, na drodze katechezy misteryjnej i mistagogicznej. Nieodłącznym elementem są tutaj sakramenty widziane jako wejście w misterium Chrystusa i złączone z ściśle z katechezą. Model obecnego wtajemniczenia dorosłych, będąc przywróceniem eklezjologii pierwszych wieków, stanowi paradygmat życia chrześcijańskiego i przykład recepcji katechumenatu patrystycznego.
Journal
Year
Volume
75
Pages
163-184
Physical description
Dates
published
2020-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_9590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.