Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 38 | 1 |

Article title

Czy Ewangelia Marka interesuje się czasem Jezusa? Związek oznaczeń chronologicznych z teologią Marka i realiami historycznymi działalności Jezusa

Authors

Content

Title variants

EN
Is Mark Interested in Jesus’ Time? Relationship of the Chronological Markers to Markan Theology and the Historical Realities of Jesus’ Ministry

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wraz z udzieleniem pozytywnej odpowiedzi na tytułowe pytanie omawiane są odniesienia do czasu w Ewangelii Marka. Ogłoszone przez Jezusa wypełnienie czasu oznacza, że odpowiedź adresatów Jego publicznej działalności jest definitywna – zwłaszcza w przypadku tych, którzy wcześniej słuchali orędzia Jana Chrzciciela. Oznaczenia chronologiczne nie są wprowadzone do narracji przypadkowo ani arbitralnie, lecz ich występowanie w tekście zależy od historycznych uwarunkowań ziemskiej działalności Jezusa. Niemal całkowita ich nieobecność na drodze do Jerozolimy zależy od ograniczonej znajomości topografii przez uczniów Jezusa. Częstotliwość tych wzmianek w okresach galilejskiej i jerozolimskiej działalności Jezusa łączy się z Jego przemieszczaniem się z i do Kafarnaum oraz Betanii oraz zależy od rozszerzenia granic Jerozolimy oraz nocnego otwierania bram na święta Paschy.
EN
The paper provides – apart from a positive answer to the question in the title – a description of the references to time in the Gospel of Mark. The fulfillment of the time that Jesus announces means that the response of the recipients of His public activity is definitive, especially in the case of those who had previously heard John the Baptist’s proclamation. The chronological markers are not introduced into the narrative randomly or arbitrarily, rather their use in the text depends on the historical circumstances of Jesus’ earthly activity. The absence of such markers during the journey to Jerusalem, for example, is due to the limited knowledge of that topography on the part of Jesus’ disciples. By contrast, the frequency of time references during the periods of Jesus’ activity in Galilee and in Jerusalem is connected with His moving from and to Capernaum and Bethany, in the latter case reflecting both the expansion of Jerusalem’s borders and the opening of the city gates at night during the Passover period.

Journal

Year

Volume

38

Issue

1

Physical description

Dates

published
2020-12-21

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_11309
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.