Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 36 | 13-38

Article title

Jaki grzech, taka i kara. Śmierć jako odpłata za grzech według Drugiej Księgi Machabejskiej

Content

Title variants

EN
Like-for-Like. Death as a Retribution for Sin According to the Second Book of Maccabees

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera analizy obecnego w Drugiej Księdze Machabejskiej charakterystycznego sposobu kompozycji epizodów o śmierci grzeszników. Umierają oni w sposób, który uwydatnia związek ich zgonu z popełnianymi wcześniej grzechami. Osobnym tematem jest historia Antiocha IV Epifanesa. Król ten skonał jako buntownik przeciw Bogu. Autor połączył tu analizowany motyw z legendami o theomachoi. Antioch nie będzie miał udziału w zmartwychwstaniu do życia, gdy ciała świętych zostaną odrodzone, a utracone części ciała przywrócone. Taki sposób interpretacji historii jest wynikiem katechetycznych tendencji księgi.
EN
This work presents a characteristic way of composition of episodes about deaths of sinners present in Second Book of Maccabees. They die in a way that emphasizes the relationship between the type of their death and previous sins. A separate topic is the story of Antiochus IV Epiphanes. This king died as a rebel against God. The author combined here the motif of concern with legends about theomachy. Antiochus will not have a part in the resurrection of life when the bodies of the saints are reborn and the lost parts of the body are restored. This way of interpreting history is the result of the catechetical tendencies of the book.

Journal

Year

Volume

36

Pages

13-38

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_1942
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.