Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 19 | 131-148

Article title

„Matka Jezusa” – jej tożsamość i rola w historii zbawienia (J 19,25-27)

Authors

Content

Title variants

EN
"Mother of Jesus": Her Identity and Her Role in the History of Salvation (John 19:25-27)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor artykułu, w świetle J 19,25-27 analizuje rolę Maryi określonej przez Ewangelistę charakterystycznym tytułem „Matka Jezusa”. Szczególną uwagę zwraca się na relację, którą Jezus tworzy pomiędzy Maryją i “umiłowanym uczniem”. W scenie na krzyżu Pan przemawia do nich słowami: „Niewiasto, oto syn twój” (w.26) i „Oto Matka twoja” (w.27). Maryja jako jednostka (Matka Jezusa) i jako reprezentantka wspólnoty wiary (czy to Izraela czy Kościoła) objawia w sposób idealny wielkość kobiety. Jej miłość daje życie. Jej wiara inspiruje lud Boży do okazania bezwarunkowego zawierzenia Jezusowi, Mesjaszowi Izraela i Kościoła.
EN
The author of the article, in light of John 19:25-27, analyses the role of Mary addressed by the evangelist with the characteristic title "Mother of Jesus". Special attention is paid to the relationship which Jesus creates between her and his "beloved disciple". In the scene on the cross the Lord speaks to them in words: "Woman, behold, your son!" (v. 26), and "Behold, your mother!" (v. 27). Mary as an individual (Mother of Jesus) and as a representative of the community of faith (either Israel or Church) reveals in an ideal way the grandeur of woman. Her love gives life. Her faith inspires the people of God to show an unconditional trust in Jesus, the Messiah of Israel and of the Church.

Journal

Year

Volume

19

Pages

131-148

Physical description

Dates

published
2015-08-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_2027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.