Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 36 | 163-181

Article title

Ojcowie Apostolscy o Bożej karze za grzechy

Authors

Content

Title variants

EN
The Apostolic Fathers on God's Punishment for Sins

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W przedstawionym artykule zostało omówione nauczanie Ojców Apostolskich na temat Bożej kary za grzechy. W swojej refleksji opierają się przede wszystkim na Piśmie Świętym. Sięgają więc do obrazu drogi życia, której opisowi, jako drogi do zbawienia, poświęcają znacznie więcej uwagi, i drogi śmierci, przed którą starają się przestrzec adresatów swoich pism. Droga śmierci to droga negacji Bożych przykazań, lekceważenia woli Bożej i upartego trwania w grzechach. Konsekwencją takiej postawy jest kara wieczna, którą Ojcowie opisują jako śmierć i pozbawienie udziału w Królestwie Bożym. Człowiek, który wyparł się Boga, sam skazuje siebie na karę wieczną. Będzie on płonął w nieugaszonym ogniu. Nauczanie Ojców Apostolskich ma charakter ściśle pastoralny.
EN
The paper discusses the teaching of the Apostolic Fathers on God's punishment for sins. The Fathers base their reflections mainly on the Holy Scripture. Thus, they refer to the image of the way of life as the way of slavation, to which they devote most of their attention, and to the image of the way of death, which they try to warn the adresees of their writings against. The way of death is the way of negation of God's commandments, disregard of God's will and a stubborn persistence in sins. The consequence of such an attitude is eternal punishment, which the Fathers describe as death and deprivation of participation in the Kingdom of God. The man who denies God condemns himself to eternal punishment. He will burn in unquenchable fire. The teaching of the Apostolic Fathers is of a strictly pastoral character.

Journal

Year

Volume

36

Pages

163-181

Physical description

Dates

published
2019-09-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_4852
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.