Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 2 | 37-52

Article title

SYMBOLE IGRZYSK OLIMPIJSKICH Z PERSPEKTYWY LINGWISTYKI DYSKURSU

Authors

Content

Title variants

EN
OLYMPIC SYMBOLS FROM THE PERSPECTIVE OF LINGUISTICS DISCOURSE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Za tytułowe symbole igrzysk olimpijskich autorka uznaje maskotkę, imię maskotki, logotyp igrzysk. Ma świadomość, że obiekt jest bardziej obszerny i zawiera ponadto stronę internetową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), logotyp MKOl, spot reklamowy MKOl i slogan, hymn i flagę olimpiady oraz hasło barona de Coubertaine`a, znicz, od 2002 roku piosenkę igrzysk, stronę internetową kolejnych igrzysk. Możliwy obiekt badania zawiera zatem symbole olimpijskie o znaczeniu globalnym i ponadczasowym oraz symbole igrzysk kolejnych olimpiad. W odniesieniu do tego podziału autorka zakłada, że w analizowanych symbolach powinny dać się zaobserwować tendencje globalne, dające dowód powszechności wydarzenia oraz tendencje lokalne, dające dowód związku z określonym państwem zapraszającym. Tendencje te poddane zostają obserwacji na płaszczyźnie znaku, znaczenia, wartości i dyskursu. W wyniku interpretacji ustalono, że maskotki igrzysk są wyrazem czterech strategii. W kolejności występowania są to: demonstracje lokalności natury kraju igrzysk, strategie transparentne globalnie, strategie enigmatyczne i demonstracje lokalności kultury kraju igrzysk. Wśród imion zgromadzonych maskotek ustalono, że są one efektem zabiegów mnemotechnicznych, demonstrują lokalność nominacyjną lub zakamuflowaną lokalność. Analiza logotypów igrzysk przyniosła przewidywalny efekt: wszystkie zawierają globalny symbol pięciu olimpijskich kółek. A ponadto dodatkowe wyniki (w kolejności występowania) są następujące. Zdecydowana przewaga ma nazwę miasta gospodarza, niektóre mają symbol którejś z dyscyplin sportu, kilka zawiera transparentny globalnie stereotyp – kolor pory roku, niektóre zawierają obrazek w kolorze kółek olimpijskich.
EN
The author recognizes the mascot, the name of the mascot and the logo as the eponymous symbols of the Olympic Games. She is aware that the subject is more extensive and also contains the website of the International Olympic Committee (IOC), the IOC logo, the IOC advertising spot and slogan, the Olympic hymn and flag, the motto of Baron de Coubertaine, the Olympic torch, the song of the Games since 2002 and the webpage of the following games. With respect to this division the author assumes that the analysed symbols should show global trends, giving proof of the universality of the event and local trends providing evidence of a connection to a specific host country. These trends are subject to observations at the level of sign, meaning, value and discourse. As a result of the interpretation it was established that the Olympic mascots are an expression of four strategies. In order of appearance they are as follows: demonstration of the localness of the nature of the host country of the Games; Global transparent strategies; Enigmatic strategies and demonstration of localness of the culture of the host country of the Games. Among the collected names of the mascots, it was found that they are the result of mnemotechnical procedures and demonstrate nominated or camouflaged locality. The analysis of the Olympic logotypes brought about a foreseeable outcome: all of them included the global symbol of the five Olympic rings. And the additional results (in order of occurrence) are as follows: The significant majority of the logotypes contain the name of the host city, several hold a symbol of a sport discipline, a few display a globally transparent stereotype - the colour of the season, some contain a picture in the colours of the Olympic rings..

Year

Volume

60

Issue

2

Pages

37-52

Physical description

Dates

published
2020-10-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2017_60_2_37-52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.