Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 2 | 425-444

Article title

KOMUNIKACJA PACJENT-LEKARZ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA CZ. II

Content

Title variants

EN
PATIENT-DOCTOR COMMUNICATION IN HEALTHCARE FACILITIES – PART II

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Komunikacja, w każdej formie jest nieodłącznym elementem życia codziennego. W związku z tym odpowiada również za właściwe budowanie relacji pomiędzy uczestnikami procesu terapeutycznego i leczniczego - pacjentem i lekarzem. W dobie powszechnego i nieograniczonego dostępu do informacji, chory jest w stanie sam, za pomocą licznych mediów dotrzeć do wiadomości na temat nowych rozwiązań medycznych lub ewentualnych możliwych powikłań wynikających z jego choroby. Właśnie dlatego w dzisiejszych czasach istnieje ogromna potrzeba przekazywania pacjentowi dokładnej wiedzy na temat jego choroby i możliwych sposobów powrotu do pełni zdrowia. Pacjent chce, aby wyjaśnić mu dlaczego taka, a nie inna metoda leczenia została mu zalecona i dlaczego konkretne leki zostały zaordynowane przez lekarza. Bardzo często lekarze mówią w sposób niezrozumiały dla pacjentów, używając tylko medycznej nomenklatury, pacjenci natomiast nie zadają pytań, nawet wtedy, gdy nie rozumieją treści przekazywanej przez lekarza. Aby osiągnąć umiejętność odpowiedniego budowania relacji potrzebna jest zwiększona świadomość obu stron oraz praca nad poprawą umiejętności komunikacyjnych. Celem pracy było zbadanie oraz scharakteryzowanie występujących relacji pomiędzy pacjentami i lekarzami oraz określenie roli komunikacji i jej wpływu na ich budowanie. Poniższa praca jest kontynuacją publikacji pt: „Komunikacja pacjent-lekarz w placówkach ochrony zdrowia cz. I.”, która stanowiła cześć teoretyczną rozważań na temat wpływu komunikacji pomiędzy stronami procesu leczniczego na stan zdrowia i zadowolenie finalnego odbiorcy usług - pacjentów. W pracy zostaną omówione wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród 100 pacjentów dotyczącej wspomnianego powyżej tematu badawczego. Badanie przeprowadzone zostało w lubelskich placówkach ochrony zdrowia. Opracowane wyniki i wnioski mogą i powinny służyć zarówno pacjentom jak i lekarzom w dalszym procesie doskonalenia tych relacji.
EN
Communication, in every form is the inseparable element of daily life. In this connection it is also responsible for the corresponding construction of the bond between the participants of therapeutic and curative process - by a patient and a doctor. These days we have general and unlimited access to information, that is why every patient is capable itself to find, by numerous medias a lot of information about new medical possibilities and nascent complications of their illness. This is the reason why, nowadays there is a necessity of giving detailed knowledge about the illness and possible methods of treatment to all patients. A patient expects explaining why such, but not other method of treatment is recommended and why certain medications are prescribed by a doctor to him. Very often doctors talk in an incomprehensible method to their patients, using a medical nomenclature only. Patients do not ask questions, even when they do not understand the details given by a doctor. To attain ability of corresponding construction of report between both participants of treatment process there is a need of improvement of communication abilities. The aim of this survey was to research and describe widespread reports between patients and doctors. The other aim was to determine a role of communication and her influence on their construction. The mentioned below work is continuation of publication: “ Physician–patient communication in healthcare facilities, part I”., that presented theoretical honor of reflections on the theme of influence of communication between participants of the curative process on the state of health and satisfaction of final recipient of services - patients. The results of the questionnaire, conducted among 100 patients touches mentioned above an experience theme, will be discussed in-process. Research was conducted in the Lublin representative offices of health protection. The worked out results and suggestions can and must serve to the patients as well as doctors in the further process of perfection of these reports.

Year

Volume

60

Issue

2

Pages

425-444

Physical description

Dates

published
2020-11-03

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2017_60_2_425-444
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.