Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 4 | 143-157

Article title

Apostolat miłosierdzia bł. Edmunda Bojanowskiego w świetle zasady godności człowieka

Content

Title variants

EN
The apostolate of mercy of Blessed Edmund Bojanowski in the light of the principle of human dignity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Apostolat miłosierdzia bł. Edmunda Bojanowskiego to dzieło miłości przekraczające ramy czasowe okresu życia Błogosławionego. Ponadczasowość dzieł miłosierdzia sprawia, że do dzisiaj jego spojrzenie na bliźniego, uwzględniające troskę o każdego człowieka i skuteczne zaangażowanie się w rozwój całego człowieka jest motywem wielu inicjatyw apostolskich. Bł. Edmund Bojanowski potrafił zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku; potrafił też kochać Chrystusa w drugim człowieku. Wszystko to stało się siłą ponadczasowości jego inicjatyw niesienia pomocy bliźniemu poprzez bogactwo dzieł miłosierdzia. Niniejsze opracowanie ukazuje dzieła miłosierdzia tego Błogosławionego jako działalność służebną wobec poszanowania godności każdego człowieka i całego człowieka. Pierwsza część przybliża rozumienie zasady godności człowieka w wymiarze nadprzyrodzonym i naturalnym. W drugiej części wykazano ponadczasową skuteczność dzieł miłosierdzia bł. Edmunda w zachowaniu i przywracaniu godności życia każdego człowieka. Należy zauważyć, że owocność dzieł apostolatu miłosierdzia to istotny przyczynek do budowania ogólnospołecznego ładu.
EN
The apostolate of mercy of Blessed Edmund Bojanowski is a work of love outside the time period of the life of the Blessed. Timelessness of works of mercy makes that till nowadays his look at the other people, taking into account the concern of every man and effective participation in the development of the whole man is the theme of many apostolic initiatives. Blessed E. Bojanowski was able to see Christ in another man; he could also love Christ in another man. All this has become the force of timelessness of his initiatives to help others through the richness of works of mercy. This work shows the works of mercy of the Blessed as an act of service to respect the dignity of each and every human being. The first part introduces the understanding of the principle of human dignity in a supernatural and natural dimension. The second part shows the timeless efficacy of the works of mercy of Blessed Edmund in preserving and restoring the dignity of every person’s life. It should be noted that the fruitfulness of the works of the apostolate of mercy is an important contribution to building a social order.

Year

Volume

60

Issue

4

Pages

143-157

Physical description

Dates

published
2020-10-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2017_60_4_143-157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.