Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 1 | 221-231

Article title

Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną

Authors

Content

Title variants

EN
Implementation of the public politics by the public administration

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesna administracja publiczna jest zaangażowana w realizację zadań, które są elementem polityk publicznych ukierunkowanych na rozwiązywanie złożonych problemów społecznych. Sposób tworzenia i realizacji poszczególnych polityk publicznych stawia przed podmiotami administracji publicznej istotne wyzwania. Złożoność powierzonych podmiotom administracji publicznej funkcji w realizacji polityk publicznych powoduje konieczność ich prawidłowego ujęcia w podstawach prawnych funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności prawnych formach działania administracji publicznej oraz sposobu ujęcia kompetencji organów administracji publicznej uregulowanych materialnym prawem administracyjnym. Wskazane zależności warunkują konieczność współpracy pomiędzy dyscyplinami naukowymi mającymi za przedmiot w szerokim ujęciu realizację zadań państwa oraz funkcjonowanie administracji publicznej.
EN
The contemporary public administration is engaged in implementation of the tasks that are the part of the public politics aiming to solve the complex social problems. The manner of creating and achieving each of the public politics is a challenge for the public administration entities. The complexity of the functions entrusted to the public administration entities in the implementation of the public politics causes the necessity of the correct recognition of those politics in the legal basis of the functioning of the public administration, in particular in the legal forms of acting by the public administration and the way of recognizing the competences of the public administration bodies regulated in the substantive administrative law. The indicated dependences cause a necessity to cooperate between the scientific disciplines that implement in the broad scope the state’s tasks and the functioning of the public administration.

Year

Volume

61

Issue

1

Pages

221-231

Physical description

Dates

published
2020-10-19

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_1_221-231
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.